• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, woj. podlaskie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 18 września 2018 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0011/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.08.02.02-20-0011/17 pn.: „Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku – Szkoła inteligentnych specjalizacji”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 2 777 565,11 PLN 

Wydatki kwalifikowalne: 2 661 555,48 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 2 262 322,01 PLN

Termin realizacji projektu: 2017 r. – 2021 r.

Projekt przewiduje remont budynku warsztatowo-dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 1 i dostosowania ich do potrzeb kształcenia w zakresie zawodów operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz technik automatyk, a także zakup wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej oraz pomocy dydaktycznych IT. Realizacja projektu pozwoli na pełny rozwój szkolnictwa zawodowego na obszarze woj. podlaskiego i BOF, podniesienie jego atrakcyjność, zwiększy poziom kształcenia zawodowego w regionie.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształtowanie kompetencji uczniów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 na terenie BOF wraz z dostosowaniem go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy (w tym istniejących i powstających miejsc pracy) w latach 2018-2020.

Celami bezpośrednimi projektu są:

  1. Dostosowanie budynku warsztatowo-dydaktycznego oraz sali B12 w budynku szkoły do potrzeb kształcenia w zakresie zawodów operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzysz sztucznych oraz technik automatyk.
  2. Wyposażenie bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu poprzez utworzenie nowych pracowni kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych; pracowni technicznej, pracowni pracowni technologicznej, warsztaty szkolne ze stanowiskami: stanowiska rozpoznawania rodzajów tworzyw, stanowiska przygotowania surowców, stanowiska wtryskiwania i kontroli jakości wyrobów, stanowiska wytłaczania, stanowiska łączenia tworzyw, stanowiska do obróbki ręcznej i termoformowania oraz pracowni kształcenia praktycznego w zawodzie technik automatyk: pracowni symulacji procesów automatyki, pracowni sterowników programowalnych.
  3. Unowocześnienie istniejącej bazy dydaktycznej w zawodach technik mechatronik i mechatronik oraz dostosowanie jej do kształcenia w zawodzie technik automatyk poprzez doposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni sterowników programowalnych.
  4.  Unowocześnienie bazy dydaktycznej w zakresie pomocy dydaktycznych z działu IT.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry