• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!

Projekt pn.: „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!”.

W dniu 14.02.2019 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0012/18-00
o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.02.02-20-0012/18 pn.: „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych – kierunek przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 18 433 012,99 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 16 631 532,67 PLN

Wysokość dofinansowania UE: 14 112 764,22 PLN

Termin realizacji projektu: 2019 r. – 2023 r.

Projekt przewiduje modernizację i przebudowę Pracowni Zajęć Praktycznych ZST przy ul. Grunwaldzkiej 18 wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia do placówki w celu stworzenia nowoczesnej placówki szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zapotrzebowaniem rynku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie BOF a tym samym w regionie.

Celami bezpośrednimi projektu są:

  1. Zwiększenie konkurencyjności Zespołu Szkół Technicznych poprzez stworzenie bazy techniczno-edukacyjnej umożliwiającej realizację nowoczesnej koncepcji kształcenia technologów drewna i projektantów mebli.
  2. Zastosowanie w salach ZST rozwiązań techno-dydaktycznych pozwalających na prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów i specjalizacji na poziomie oczekiwanym zarówno przez uczniów i pracodawców.
  3. Modernizacja i przebudowa budynku Pracowni Zajęć Praktycznych przy ul. Grunwaldzkiej 18 wraz z wiatą magazynową oraz salą wystawienniczo -konferencyjną wg wymagań rozwoju sektora drzewnego w regionie oraz przeprowadzania praktycznych egzaminów zewnętrznych, zakup wyposażenia.
  4. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  5. Poprawa jakości bazy dydaktycznej.
  6. Unowocześnienie oferty bazy dydaktycznej.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry