• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku

 

W dniu 29 kwietnia 2021 roku została zawarta pomiędzy Miastem Białystok, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowa o dofinansowanie projektu Nr SL 2014 POIS.02.01.00-00-0009/20-00 pn. „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje obecnie 18 zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie Podstrefy Białystok Suwalskiej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w Białymstoku.
 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Nowakowskiego w Białymstoku.
 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zaułek Podlaski na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do budynku przy ul. Zaułek Podlaski 17 w Białymstoku.
 4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1KD-Z na odcinku od istniejącej ul. Mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko” do działki nr ewid. 466/7 – obręb 19 w Białymstoku.
 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Depowej w Białymstoku.
 6. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego w Białymstoku.
 7. Budowa przepustów w ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku.
 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wołyńskiej w Białymstoku.
 9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Uroczej w Białymstoku.
 10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej w Białymstoku.
 11. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Pola w Białymstoku.
 12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzoskwiniowej w Białymstoku.
 13. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ordynackiej w Białymstoku.
 14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolistowskiej i Włościańskiej w Białymstoku.
 15. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sterowej w Białymstoku.
 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Szewko i W. Kazaneckiego w Białymstoku.
 17. Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w ul. Sielskiej i Rodzinnej w Białymstoku.
 18. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Liliowej, Orląt Lwowskich, J. Zamoyskiego w Białymstoku.

 Celem głównym projektu jest poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mieście Białystok niedostosowany do zmieniających się warunków klimatycznych. Na cel główny składały się następujące cele szczegółowe:

 1. Poprawa stopienia zbierania i gromadzenia wód opadowych mieście Białystok.
 2. Ograniczenie spływu powierzchniowego a tym samym niwelowanie zagrożenia zalaniem i podtopieniami ulic, placów i budynków.
 3. Uodpornienie miasta na zmiany klimatu polegające na powstawaniu i wydłużaniu się okresów suszy oraz powstawaniu intensywnych deszczy nawalnych.
 4. Poprawa stopienia retencji wodnej oraz magazynowania wody na okres suszy.
 5. Zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu słabych zasobów wodnych w Polsce.

Całkowita wartość projektu: 21.843.299,03 PLN;

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 15.094.537,74 PLN;

Okres rzeczowej realizacji projektu: XI.2019 – XII.2023.

12345.jpg

W związku z realizacją projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Białegostoku” informujemy o opracowaniu i udostępnieniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzia umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
Do góry