• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

Logotypy Fundusze Europejskie

W dniu 08.02.2019 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0013/18-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.08.02.02-20-0013/18 pn.: „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 12 828 696,63 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 12 093 400,67 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 9 048 007,23 PLN

Termin realizacji projektu: 2019 r. – 2021 r.

Projekt przewiduje rozbudowę i modernizację bazy kształcenia zawodowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia do Centrum Kształcenia Praktycznego, działającego przy Zespole Szkół Rolniczych, przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 w Białymstoku, w celu stworzenia nowoczesnej placówki szkoleniowej, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, zapotrzebowaniem rynku pracy, co wpłynie na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w rolnictwie na terenie BOF, a tym samym w regionie.

Celami bezpośrednimi projektu są:

  1. Dostosowanie infrastruktury Zespołu Szkół Rolniczych CKP do obecnej i prognozowanej liczby uczniów.
  2. Zastosowanie w salach Zespołu Szkół Rolniczych CKP rozwiązań techno-dydaktycznych pozwalających na prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów i specjalizacji na poziomie oczekiwanym przez uczniów i pracodawców.
  3. Rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej placówki umożliwiająca nauczycielom zawodu prowadzenie zajęć wg współcześnie obowiązujących standardów oraz realizację podstawy programowej.
  4. Zmodernizowanie infrastruktury wpłynie na działania promocyjne, mające na celu przyciągnięcie i zachęcenie potencjalnych uczniów do rozpoczęcia edukacji w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.
  5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry