• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8

W dniu 30.12.2020 r. oddano do użytkowania węzeł drogowy w Porosłach zrealizowany w ramach projektu „Przebudowa DK 8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK 8) oraz przebudowa DW 676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW 676/DW 669) do węzła Porosły (DK 8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8”. Realizacja inwestycji zapewniła połączenie Trasy Generalskiej, Trasy Niepodległości i drogi ekspresowej w kierunku Warszawy oraz pozwoliła na domknięcie wewnętrznej obwodnicy miejskiej. Węzeł drogowy w Porosłach jest istotnym elementem układu drogowego z punktu widzenia nie tylko Białegostoku ale również całego województwa podlaskiego. Objęte przebudową odcinki drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 676 stanowią jedyne połączenie komunikacyjne województwa podlaskiego z centralnymi i południowo-zachodnimi regionami Polski.

W ramach zadania inwestycyjnego została przebudowana DK 8 od granicy miasta do Węzła Porosły oraz DW 676 od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Węzła Porosły. Powstało około 10 km dróg (1,7 km drogi wojewódzkiej, 1,87 km drogi krajowej, 5,49 km dróg dojazdowych i 1,54 km łącznic). Wybudowano jezdnie główne, drogi serwisowe, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie, kanalizację deszczową, sieć teletechniczną, sieć energetyczną, przebudowano sieć wodociągową i sanitarną.

Powstało 5 obiektów inżynierskich: estakada w ciągu DK nr 8 (Porosły), wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DK 8 i DW 676, estakada w ciągu DW 676 (Al. Jana Pawła II) na skrzyżowaniu z ul. Elewatorską, wiadukt drogowy na skrzyżowaniu DW 676 (Al. Jana Pawła II) i linii kolejowej Białystok–Bartoszyce, wiadukt drogowy (druga jezdnia) nad linią kolejową Białystok– Bartoszyce w ciągu DK 8 (Gen. F. Kleeberga).

Dzięki inwestycji powstało niemal 5 tys. mb ścieżek i ciągów rowerowych, ok. 315 tys. m3 nasypów, ok. 9,3 tys. mb barier ochronnych (drogowych), 730 oznakowań (393 znaki na słupkach, 241 słupków prowadzących, 77 tablic kierunkowych na słupkach i 22 tablice na konstrukcjach wsporczych), 9 tys. m2 oznakowania poziomego (np. pasy na jezdni). Podczas prac zużyto ok. 1,5 tony farby i ok. 16,5 tony masy chemoutwardzalnej, zamontowano 350 opraw oświetleniowych, ułożono ponad 82,7 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Do wykonania obiektów inżynierskich użyto łącznie 1,7 tys. ton stali zbrojeniowej, 10,5 tys. m3 betonu, ok. 2,2 tys. mb murów oporowych.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: PORR S.A. – lider konsorcjum, UNIBEP S.A. – partner konsorcjum, Value Engineering Sp. z o.o. – partner konsorcjum.

Data podpisania umowy na roboty budowlano-montażowe – 09 sierpnia 2018 r.

Data zakończenia realizacji robót budowlano–montażowych – 14 grudnia 2020 r.

Wartość kontraktu – 252 102 622,29 PLN

Oprócz węzła drogowego w Porosłach w ramach projektu została zrealizowana budowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II – ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Inwestycja została zakończona w grudniu 2019 r. W ramach zadania wybudowano jednopoziomowe skrzyżowanie z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną, wykonano jezdnie główne, dublery, drogi rowerowe, chodniki, zieleńce, oświetlenie. Wykonawcą robót budowlanych był UNIBEP S.A. Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży. Wartość kontraktu wyniosła 52 350 245,29 PLN brutto.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności funkcjonowania układu transportowego Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego. Cel ten został osiągnięty poprzez realizację szeregu celów pośrednich projektu, do których należą:

 • poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej Białegostoku,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych,
 • poprawa jakości i standardu infrastruktury drogowej,
 • ograniczenie hałasu i wibracji związanych z transportem,
 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w postaci pyłów i emisji spalin,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróżowania,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców miasta.

Bezpośrednimi beneficjentami Projektu są:

 • mieszkańcy Białegostoku oraz jego obszaru funkcjonalnego, dojeżdżający do pracy, w celach handlowych lub korzystający z opieki zdrowotnej czy urzędów administracji państwowej zlokalizowanej na terenie miasta Białegostoku;
 • potencjalni oraz obecni inwestorzy oraz ich kontrahenci korzystający z infrastruktury przemysłowej zlokalizowanej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
 • wszyscy użytkownicy drogi ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów tranzytowych przejeżdżający przez teren województwa;
 • turyści odwiedzający region.

Projekt został zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa.

Wartość projektu ogółem: 318 727 849,06 PLN

Wydatki kwalifikowane: 305 263 525,16 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 252 847 439,09 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 36 666 081,00 PLN


Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry