• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku

W dniu 03.09.2021 r. Miasto Białystok podpisało umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0936/20-00, pn. „Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014– 2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu – 1 999 520,00 zł

Wartość dofinansowania (70 %) – 1 399 664,00 zł

Wkład własny Gratobiorców (29,55%) -591 000,00 zł

Wkład Miasta Białystok  - 8 856,00 zł

Termin realizacji projektu

Zakup i montaż instalacji – 31.03.2022 do 31.10.2022 r.

Zakończenie projektu  - 30.11.2022 r.

Celem ogólnym przedmiotowego projektu jest wzrost udziału rozproszonej produkcji energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Mieście Białystok celem poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2).

Przedmiotem realizacji projektu grantowego (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) jest realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców. Moc instalacji nie będzie przekraczać - energia słoneczna – do 2 MWe/MWth.

Projekt przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego wśród mieszkańców Miasta Białystok. Konkurs będzie kierowany do osób fizycznych – mieszkańców budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych (grantobiorców), wśród których zostaną przyznane granty na zakup i montaż 80 instalacji fotowoltaicznych. Każda z instalacji będzie mieć moc do 2 MWe/MWth. Planowany termin ogłoszenia konkursu XI/XII 2021r.

Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie 80 instalacji fotowoltaicznych, w tym :

  • 70 instalacji o średniej mocy 3,2 kWp
  • 10 instalacji o średniej mocy 6,7 KWp

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry