• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku

Logotypy Fundusze Europejskie

Dnia 12.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz Bursy Szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

Całkowita wartość projektu: 7.132.555,01 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7.071.651,64 PLN

Dofinansowanie: 6.010.903,85 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Antoniuk Fabryczny 40, ul. Stołecznej 6, ul. Dobrej 3 w Białymstoku.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje szereg działań termomodernizacyjnych w ww. budynkach m.in.:

 • docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach nieogrzewanych,
 • docieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu,
 • wymianę okien,
 • docieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian piwnic i kondygnacji nadziemnych,
 • wymianę instalacji c.w.u.,
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • wymianę instalacji c.o.
 • wymianę oświetlenia,
 • likwidację zbędnych okien,
 • modernizację c.w.u.
 • modernizację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • wykonanie prac towarzyszących.

 Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 3 szt.
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 1 447 321,00 kWh/rok,
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 11 320,83 m2,
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 875,06 tony równoważnika CO2,
 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 141,32 MWh/rok,
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 8 008,82 GJ/rok,

Okres realizacji: 12.09.2019 – 24.11.2022

Do góry