• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku

Dnia 12.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

 

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

Całkowita wartość projektu: 4.861.755,59 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4.855.509,48 PLN

Dofinansowanie (84,99%): 4.127.183,00 PLN

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych.

Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj. Internatu przy ZSZ nr 2, Internatu przy ZSH-E oraz PS 31 w Białymstoku, stanowiących publiczne placówki oświatowe. Inwestycja swoim zakresem obejmuje szereg działań termomodernizacyjnych w w/w budynkach m.in.: wykonanie wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.w.u. i c.o, wymianę okien i montaż nawiewników, ocieplenie podłogi na gruncie w piwnicy, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizację oświetlenia i wykonanie innych prac towarzyszących.

Dzięki realizacji projektu nastąpi: wzrost efektywności kosztowej w wyniku ograniczenia zużycia energii w palcówkach użyteczności publicznej, zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, redukcja emisji  gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby naturalne. Cele szczegółowe jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu to również m.in:

  • poprawa izolacyjności przegród zewnętrznych obiektów użyteczności publicznej
  • wzrost energooszczędności obiektów użyteczności publicznej poprzez wymianę stolarki otworowej,
  • poprawa efektywności systemów grzewczych,
  • poprawa warunków lokalowych obiektów użyteczności publicznej, co znajdzie przełożenie na poziom zdrowia i samopoczucia użytkowników,
  • zwiększenie komfortu cieplnego w budynkach,
  • poprawa jakości powietrzna na terenie oddziaływania zmodernizowanych budynków,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną.

 Okres realizacji projektu: 12.09.2019 – 31.10.2021

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry