• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku

W dniu 23 listopada 2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0012/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPPD.05.04.02-20-0012/17 pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

  • Całkowita wartość projektu: 7 006064,59 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 6 359 286,59 PLN
  • Dofinansowanie UE (85%): 5 405 393,59 PLN
  • Termin realizacji projektu: 28.03.2017r. – 15.04.2021r.

Główny celem przedsięwzięcia była poprawa jakości poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2) pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji. Obok zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego tzw. niska emisja powoduje, że na obszarze Miasta Białystok występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza wymagane prawem krajowym i unijnym.

Realizacja projektu przewidywała działania związane z ochrona jakości powietrza, z ograniczaniem tzw. niskiej emisji na terenie miasta poprzez zaprojektowanie i montaż:

  • instalacji kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych,
  • kotłów gazowych wytwarzających energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w 225 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Zrealizowane przedsięwzięcie w zakresie instalacji kotłów gazowych przewiduje modernizację 225 kotłowni wyposażonych w niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe poprzez montaż kotłów gazowych i likwidację ze starego źródła ciepła. Przewiduje się montaż dwóch rodzajów kotłów:

  • dwufunkcyjne (do mocy 35 kW) z wbudowanym podgrzewaczem przepływowym do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
  • jednofunkcyjne ( o mocy 49-60 kW) z oddzielna instalacją zasilającą do c.w.u.

Zrealizowane przedsięwzięcie w zakresie montażu 225 kolektorów słonecznych służy produkcji energii cieplnej do podgrzewania c.w.u. z odnawialnego źródła energii na potrzeby własne mieszkańców, którego efektem jest obniżenie kosztów związanych z opłatami za paliwa, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych gazów. Każdy z budynków został wyposażony w system solarny składający się z kolektorów słonecznych o odpowiednio dobranych parametrach odpowiadającym zapotrzebowaniu (60-80% średniorocznego zapotrzebowania) na c.w.u. wraz z wyposażeniem typu: zasobnik, pompa, układ sterowania, rurowanie, itp.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu wynosi 2 723,21 MgCO2.

Beneficjentem ostatecznym w projekcie, są mieszkańcy Białegostoku – właściciele budynków jednorodzinnych położonych na terenie miasta Białegostoku.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry