• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku

W dniu 31.07.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa lawendowego parku kieszonkowego w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

Całkowita wartość projektu: 812.530,58 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 555.525,30 PLN

Dofinansowanie: 472.196,50 PLN

Celem głównym projektu jest utworzenie ogólnodostępnej strefy wypoczynku w mieście Białystok, poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni 1490 m2  na osiedlu Bacieczki, w tym wykonanie nasadzeń zieleni, utworzenie mini sadu do celów edukacyjnych, wykonanie ogrodu deszczowego oraz wyposażenie parku w elementy małej architektury.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 1462/4 i 1462/5 obr. 01 Bacieczki przy ul. Hugo Kołłątaja w Białymstoku.

Zakres projektu obejmuje:

  • utworzenie lawendowego pola,
  • wprowadzenie nasadzeń roślinnych w postaci bylin i krzewów ozdobnych,
  • utworzenie mini sadu do celów edukacyjnych,
  • wykonanie nawierzchni utwardzonych, 
  • wyposażenie w elementy małej architektury (leżaki, ławki, kosze na śmieci),
  • zagospodarowanie zielenią, wykonanie ogrodu deszczowego,
  • oświetlenie.

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona ogólnodostępna strefa wypoczynku inspirowana lawendą. Na terenie parku zaprojektowano ścieżki o nawierzchni gliniasto - żwirowej, dostępnej i przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W celu podniesienia estetki miejsca zostaną wprowadzone nowe nasadzenia bylinowe oraz krzewy ozdobne. Głównym elementem nasadzeń będzie rabata lawendowa, która będzie również żerowiskiem dla owadów zapylających. W pobliżu powstanie sad z drzewami owocowymi i tablicami informacyjnymi, który będzie pełnił głównie funkcję edukacyjną. Teren zostanie doposażony w elementy małej architektury tj. ławki, leżaki, huśtawki parkowe, które zostaną wkomponowane w istniejące i projektowane nasadzenia. Zostanie wprowadzony element wodny w postaci ogrodu deszczowego, który poprawi stosunki wodne terenu wykorzystując zasoby wody opadowej.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

  • Liczba utworzonych terenów wypoczynkowych – 1 szt.
  • Powierzchnia utworzonych terenów wypoczynkowych – 1490 m2
  • Liczba posadzonych dojrzałych drzew - 12 szt.

Okres realizacji: 24.11.2021 r. – 31.12.2023 r.

Do góry