• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Bony na szkolenia

W dniu 31 sierpnia 2017 r. zostały podpisane 2 umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, na realizację projektów:

  1. Projekt „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki,
  2. Projekt „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Miasto Białystok obok Powiatu Białostockiego i Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. pełni rolę partnera w obu projektach, których liderem jest Powiat Sokólski.

Celem głównym projektów jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 721 osób dorosłych (2 408 kobiet i 2 313 mężczyzn) zarówno pracujących, jak i pozostających bez pracy oraz prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, powiatu sokólskiego i powiatu białostockiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez udzielenie tzw. „bonów na szkolenie”.

Wartość projektu 1: 37 265 558,33 PLN

Dofinansowanie: 33 539 002,20 PLN

Dokumenty rekrutacyjne 3.2.1

 

Wartość projektu 2: 18 463 434,00 PLN

Dofinansowanie: 16 617 090,60 PLN

Dokumenty rekrutacyjne 3.2.2

 

Okres realizacji projeków: 01.06.2017 r. – 31.12.2020 r.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry