• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku jest organem właściwym miejscowo w sprawie ustalenia niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności na wniosek mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu monieckiego.

Przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności rozpatrywane są wnioski o wydanie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia;
 • legitymacji osób niepełnosprawnych;
 • kart parkingowych osób niepełnosprawnych;

Zespół orzeka wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Osoby, które ukończyły 16 rok życia otrzymują orzeczenie o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenia poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zawierają wskazania dotyczące w szczególności:

 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • szkolenia, w tym specjalistycznego;
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie tej osoby;
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);
 • prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

W celu otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności należy złożyć: 

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz rodzinny lub specjalista) – ważne 30 dni od daty wystawienia;
 • dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia np. opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spirometria, EEG itp., historię choroby z miejsc leczenia). Dokumentację tę przedkłada się wyłącznie w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub kopie z oryginałami do wglądu celem potwierdzenia takiej zgodności;
 • kopie posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności;
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności (np. kserokopia orzeczenia wydanego przez inny organ np. ZUS, KIZ);
 • dokument potwierdzający fakt stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub oświadczenie o miejscu stałego pobytu (dotyczy cudzoziemców);
 • oświadczenie o miejscu pobytu stałego – w przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.

Uwaga:

 1. Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź niepełnosprawności przedkładają dokumentację medyczną możliwie szeroką i odzwierciedlającą schorzenia, które wywołują ograniczenia funkcjonalne, a tym samym powstałe naruszenie sprawności organizmu przez co należy rozumieć, iż każdorazowo do wniosku załączają dokumentację dotyczącą wszystkich schorzeń od początku leczenia.
 2. Zgodnie z 15 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego na czas określony można wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Od orzeczenia wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Prawo nie precyzuje, co powinno zawierać odwołanie. Nie wymaga ono również szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy jedynie, jeśli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanego orzeczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał, czyli Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku. Przed przekazaniem kompletu akt do organu wyższej instancji, skład orzekający rozpatruje odwołanie w ramach tzw. samokontroli i jeśli uzna, że odwołanie strony zasługuje w całości na uwzględnienie, wówczas zmienia je zgodnie z żądaniem strony wyrażonym w odwołaniu. W sytuacji kiedy nie przychyli się do żądań strony lub uzna ich zasadność tylko w części, dokumentacja wysyłana jest do Wojewódzkiego Zespołu, który może:

 • zmienić w całości zaskarżone orzeczenie;
 • zmienić w części zaskarżone orzeczenie;
 • utrzymać w mocy orzeczenie wydane przez miejski zespół.

Pliki do pobrania

Wniosek i zaświadczenie lekarskie DOROŚLI

rozmiar: 76 KB DOC pobierz

wniosek i zaświadczenie lekarskie DZIECI

rozmiar: 56.5 KB DOC pobierz

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

rozmiar: 19.81 KB DOCX pobierz
Do góry