• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji, nabywają status ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji;
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
  • kserokopie dowodu osobistego (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem);
  • kserokopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
  • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
  • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość;
  • przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania duplikatu legitymacji (w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.) należy dodatkowo złożyć:

  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,

kwota: 15,00 zł,

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON;

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego do
31 sierpnia 2017 r. (kartonik) należy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji, (nowa legitymacja nie będzie duplikatem).

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  1. 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  2. 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ
- WAŻNE INFORMACJE

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji
tego zadania.

DO CZASU UZYSKANIA NOWEJ LEGITYMACJI:

-osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulgi
i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika
z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych
na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego
od 1 września tego roku;

-osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg
i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP i PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br.
w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).

Pliki do pobrania

Wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej

rozmiar: 351.88 KB PDF pobierz

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

rozmiar: 19.81 KB DOCX pobierz
Do góry