• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji, nabywają status ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub po zrezczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji;
  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm lub 2 aktualne zdjęcia - wyłącznie w przypadku chęciu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej według nowego wzoru, który zacznie obowiązywać od 1 września 2017 r.;
  • kserokopie dowodu osobistego (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem);
  • kserokopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej;

Dane do przelewu:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824,

kwota: 15,00 zł,

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON;

  • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
  • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  1. 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  2. 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Pliki do pobrania

Wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej

rozmiar: 351.88 KB PDF pobierz

Oświadczenie o miejscu stałego pobytu

rozmiar: 19.81 KB DOCX pobierz
Do góry