• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku

logo miasteczka rowerowe fundusze

W dniu 07.04.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku” w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego, Działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 322 184,90 PLN

Wydatki kwalifikowane: 322 184,90 PLN

Dofinansowanie (85%): 273 857,16 PLN

Przedmiotem projektu był zakup doposażenia do 5 szkół podstawowych w Białymstoku w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. W ramach Projektu zostały zakupione: miasteczka rowerowe mobilne o wielkości 16m x 20 m – 3 szt. (Szkoła Podstawowa nr 34, 38, 45), miasteczko rowerowe mobilne o wielkości 10,5mx16 m – 1 szt. (Szkoła Podstawowa nr 11) i miasteczko rowerowe stacjonarne z mobilnym wyposażeniem – 1 szt ( Szkoła Podstawowa nr 28).

Głównym celem projektu było doposażenie szkół podstawowych nr 34, 38, 45, 11, 28 w Białymstoku w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego, co przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa w poruszaniu się dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Cele szczegółowe projektu to:

  • nauka przepisów ruchu drogowego i zdobycie umiejętności poruszania się po drogach w charakterze pieszych oraz kierujących pojazdami jednośladowymi, potrzebnych do prawidłowego i odpowiedzialnego zachowania na drodze;
  • oswojenie z ruchem ulicznym, znajomość znaków drogowych;
  • umiejętność wykonywania manewrów na drodze;
  • podnoszenie znajomości zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenie dostępności do przeprowadzania szkoleń oraz organizacji egzaminu praktycznego na kartę rowerową dla uczniów którzy ukończyli 10 r. życia;
  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych;
  • wzrost poczucia bezpieczeństwa osób poruszających się w ruchu drogowym;
  • popularyzacja wiedzy z zakresu ruchu drogowego.

Termin realizacji: 2023 r.

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

miasteczko rowerowe przed szkołą podstawową nr 34
Szkoła Podstawowa nr 34 w Białymstoku
miasteczko rowerowe przed szkołą podstawową nr 45
Szkoła Podstawowa nr 45 w Białymstoku
miasteczko rowerowe na sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 38
Szkoła Podstawowa nr 38 w Białymstoku
miasteczko rowerowe na sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 11
Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
miasteczko rowerowe przed szkołą podstawową nr 28
Szkoła Podstawowa nr 28 w Białymstoku

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W związku z realizacją projektu „Zakup miasteczek rowerowych na potrzeby szkół podstawowych w Białymstoku”  informujemy o opracowaniu i udostępnieniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzia umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez: specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Do góry