• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

W dniu 1 sierpnia 2019 roku została zawarta pomiędzy Miastem Białystok a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowa
o dofinansowanie projektu Nr SL 2014 POIS.02.01.00-00-0022/18 pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych
w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Celem głównym projektu była poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w mieście Białystok. Cel główny składał się następujących celów szczegółowych:

 1. Poprawa stopienia zbierania i gromadzenia wód opadowych mieście Białystok,
 2. Ograniczenie spływu powierzchniowego a tym samym niwelowanie zagrożenia zalaniem i podtopieniami ulic, placów i budynków,
 3. Uodpornienie miasta na zmiany klimatu polegające na powstawaniu i wydłużaniu się okresów suszy oraz powstawaniu intensywnych deszczy nawalnych,
 4. Poprawa stopienia retencji wodnej oraz magazynowania wody na okres suszy,
 5. Zwiększenie stopnia oszczędzania wody w obliczu słabych zasobów wodnych w Polsce.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 1. Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II - Narodowych Sił Zbrojnych,
 2. Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Kleeberga,
 3. Budowa zespołu urządzeń podczyszczających w ul. Łagodna,
 4. Budowa przepustu w ul. Wiewiórczej,
 5. Budowa kanału deszczowego (wzdłuż torów) - ul. Sitarska,
 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej.
 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu – 17 469 721,10 PLN
 • Planowane dofinansowanie realizacji projektu – 12 028 359,52 PLN
 • Okres realizacji: 2017 - 2021.

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

W związku z realizacją projektu „Zagospodarowanie wód deszczowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w Białymstoku informujemy o opracowaniu i udostępnieniu przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ narzędzia umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry