• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wiemy więcej – budujemy więcej

W dniu 29.09.2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0005/17-00 o dofinansowanie projektu Wiemy więcej – budujemy więcej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII: Infrastruktura dla użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 16 461 687,16 PLN,

Wydatki kwalifikowane: 14 777 614,20 PLN,

Dofinansowanie (69,85%): 10 320 067,99 PLN,

Niniejszy projekt jest elementem projektu zintegrowanego pn. „Wiemy więcej - budujemy więcej”, jako projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa warunków praktycznej nauki zawodu, potwierdzania kwalifikacji i uzyskiwania nowych umiejętności poprzez realizację zadań zaplanowanych w ramach projektu i stanowi uszczegółowienie celu głównego projektu zintegrowanego tj. wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w obszarze budowlanym.

Projekt polega na budowie Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Budowlano- Geodezyjnych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu, wyposażeniu w sprzęt techno-dydaktyczny pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego, adaptacji/modernizacji Sali 205 w istniejącym budynku szkoły na salę ćwiczeniową w zawodzie technik geodeta oraz sali praktycznych spotkań zawodowych z pracodawcą, modernizacji i wyposażeniu pracowni językowej, budowie sieci WiFi, doposażeniu sal dydaktycznych w istniejącym budynku szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny. Projekt będzie realizowany zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego.

Grupę docelowa projektu będą stanowić uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Budowalno- Geodezyjnych w Białymstoku z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wybudowane i wyposażone Centrum Kształcenia Praktycznego przyniesie dodatkowe korzyści kształcenia umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli poprzez organizację warsztatów, stanowisk patronackich, szkoleń, kursów. Realizacja projektu umożliwi uzyskanie dodatkowych kwalifikacji kadrze pedagogicznej, które wykorzystywane będą w pracy z młodzieżą przy praktycznym kształceniu zawodowym. Działania podejmowane w ramach niniejszego projektu pozwolą na pełną realizację celów edukacyjnych w Zespole Szkół Budowlano- Geodezyjnych w Białymstoku i kształcenie zawodowe w warunkach zbliżonych od realnego miejsca pracy.

Termin realizacji projektu: 28.09.2017 – 28.12.2020

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry