• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku

W dnia 28.09.2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF.

 

Zgodnie z podpisanym w dniu 06.07.2020 r. aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie:

Wartość projektu ogółem: 40 805 833,77 zł

Wydatki kwalifikowane: 29 117 822,73 zł

Dofinansowanie: 24 151 413,19 zł

Termin realizacji projektu: grudzień 2016 r. - grudzień 2019 r.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia potencjału województwa podlaskiego w zakresie dostępności nowych terenów inwestycyjnych, w pełni uzbrojonych.

Projekt obejmuje:

 • budowę przedłużenia ulicy J. Kuronia (ul. KD-3Z) na odcinku od ul. KD-5L do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku,
 • budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej (ul. KD-5L) na odcinku od ul. KD-3Z do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku,
 • budowę ulicy KD-3Z na odcinku od ulicy KD-5L do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku,
 • budowę drogi wewnątrz terenu inwestycyjnego – budowa ulicy bez nazwy łączącej ulicę KD-5L z ulicą KD-3Z w Białymstoku,
 • budowę ulicy bez nazwy łączącej ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą w Białymstoku.

Mapa z oznaczonym uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Białymstoku

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • budowę uzbrojenia: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę nawierzchni ulic, chodników, dróg rowerowych oraz parkingów,
 • przebudowę kolizji (sieć gazowa, linie nn),
 • budowę oświetlenia, sygnalizacji świetlnych.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenie Miasta Białystok oraz Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Udostępnienie około 44,25 ha terenów inwestycyjnych, uzbrojonych w infrastrukturę i media, umożliwi stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Białymstoku i jego okolicach.

Pozostałe cele projektu:

 • lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorstw: dodatnie saldo powstających przedsiębiorstw oraz dalsze i stabilne funkcjonowanie nowych podmiotów gospodarczych w regionie,
 • wzmocnienie niezbędnej infrastruktury (na którą istnieje zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw),
 • wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach,
 • zacieśnienie istniejących powiązań na obszarze regionu, skutkujące wzrostem potencjału społeczno-gospodarczego województwa oraz wzrostem konkurencyjności Miasta Białystok oraz Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • zmniejszenie bezrobocia w regionie,
 • przyciągnięcie do miasta kapitału zewnętrznego i transfer nowoczesnych technologii.

W ramach projektu zostały zakończone roboty budowlane związane z budową przedłużenia ul. J. Kuronia na odcinku od ul. KD-5L do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku, obecnie ul. Dywizjonu 303. Wybudowana została również droga łącząca ul. A. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą, obecnie ul. K. Modzelewskiego. W czerwcu 2019 r. zakończono czynności odbiorowe w ramach inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ul. Wiewiórczej (ul. KD-5L) na odcinku od ul. KD-3Z do ul. A. Mickiewicza oraz ulicy KD-3Z na odcinku od ulicy KD-5L do ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Natomiast w listopadzie 2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej łączącej przedłużenie ul. Wiewiórczej z ul. Dywizjonu 303.

 

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry