• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej

W dniu 28 lutego 2017 r. została podpisana umowa nr POPW.02.01.00-20-0001/17-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW.02.01.00-20-0001/17 Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

Całkowita wartość projektu: 130 710 015,45 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 110 123 503,16 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 84 406 405,10 PLN

Termin realizacji projektu: I kw.2017- II kw. 2022 r.

Projekt zakłada rozbudowę zrównoważonego systemu transportowego w Białymstoku oraz poprawę mobilności mieszkańców Białegostoku i tym samym jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę ul. Sitarskiej, przebudowę ul. 1000-leci Państwa Polskiego, przebudowę ul. Jurowieckiej w Białymstoku, zakup niskoemisyjnego taboru, systemu informacyjny dla przewozu osób niepełnosprawnych, kampanię promocyjną komunikacji miejskiej oraz poniesienie kosztów związanych z wykupem gruntów, nadzorem inżynierskim oraz promocją projektu.

W ramach ulicy Sitarskiej zostanie wybudowana droga o kategorii Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa i dwupasowa) o długości 1 100 m wraz z budową dwustronnych buspasów. Wykonane zostaną również dwustronne chodniki, ścieżka rowerowa oraz wiadukt nad torami kolejowymi. Przebudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego będzie polegała na budowie drogi o kategorii G 2/2 (główna, dwujezdniowa, dwupasowa) o długości 1 979 m wraz z budową dwustronnych buspasów. Wykonana zostanie również rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów (ul. Białostoczek i Radzymińska). Przebudowa ul. Jurowieckiej będzie polegała na budowie drogi o kategorii Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa, dwupasowa) o długości 540 m wraz z budową dwustronnych buspasów. Wykonana zostanie nawierzchnia drogi, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w mieście Białystok i na obszarze BOF.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Upłynnienie ruchu transportu miejskiego oraz skrócenie czasu podróży pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią miasta Białegostoku,
  2. Integracja funkcjonujących na danym obszarze form transportu, w tym transportu publicznego z komunikacją indywidualną (pieszą, rowerową i samochodową),
  3. Rozwój Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości pomiędzy centrum a dzielnicami Białegostoku,
  4. Skrócenie czasu podróży komunikacją miejską szczególnie pomiędzy dzielnicami Białostoczek i Antoniuk a centrum Miasta,
  5. Objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego terenów o utrudnionym dostępie do transportu publicznego – Osiedla Antoniuk oraz Białostoczek (tj. wzdłuż ul. Sitarskiej),
  6. Lepsza organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz poprawę ich mobilności poprzez budowę infrastruktury i dodatkowych udogodnień na potrzeby pasażerów komunikacji miejskiej,
  7. Promocja komunikacji miejskiej i rowerowej w Białymstoku,
  8. Ochrona środowiska poprzez wsparcie transportu niskoemisyjnego,
  9. Rozwój społeczno-gospodarczy regionu i zwiększenie jego atrakcyjności m.in. dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców.

Beneficjentem projektu będzie Miasto Białystok, lecz z jego rezultatów korzystać będą wszyscy użytkownicy dróg oraz transportu zbiorowego w mieście. Dotyczy to zarówno mieszkańców, osób dojeżdżających do Białegostoku z gmin ościennych, jak i turystów oraz osób czasowo przebywających w mieście. Bezpośrednią grupą docelową projektu są mieszkańcy Białegostoku. Projekt przyczyni się do promocji komunikacji miejskiej jako środka transportu w codziennych dojazdach do pracy/szkoły, tym samym doprowadzi do spadku natężenia ruchu samochodowego w gminach sąsiadujących co z kolei poprawi jakość życia i zdrowia ich mieszkańców oraz zmniejszy zanieczyszczenie powietrza na terenie gmin BOF.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry