• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!

W dniu 28 września 2017 r. została podpisana umowa nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0003/17-00 o dofinansowanie realizacji projektu Nr WND-RPPD.08.02.02-20-0003/17 pn.: „Gastronomik Białystok. Przepis na sukces!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu: 6 971 924,90 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 6 208 015,74 PLN

Dofinansowanie UE (85%): 5 276 813,27 PLN

Termin realizacji projektu: II kw. 2017 r. - I kw. 2020 r.

W ramach projektu została zrealizowana przebudowa z rozbudową istniejącego obiektu dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 3 przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku przy ul. Knyszyńskiej 12 w Białymstoku, wraz z adaptacją niewykorzystanej infrastruktury na potrzeby placówki (pomieszczenia w przyziemiu) i z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa z rozbudową istniejącego obiektu budowlanego i dydaktycznego wraz z infrastrukturą techniczną polegała na dostosowaniu budynku do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, systemów bezpieczeństwa jakości żywności i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sal dydaktycznych obsługi konsumenta (wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa łazienek w parterze budynku). Przebudowane zostały również fragmenty istniejących zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej oraz została wyremontowana nawierzchnia przy budynku, ze wskazaniem miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Dodatkowo w ramach projektu zostało zakupione nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie z branży gastronomicznej.

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w dziedzinie gastronomii na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dostosowanie
go do oczekiwań i potrzeb regionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Dostosowanie budynku CKP nr 3 do obecnej liczby uczniów.
  2. Zastosowanie w salach CKP nr 3 rozwiązań techno-dydaktycznych pozwalających
    na prowadzenie zajęć praktycznych, warsztatów i specjalizacji na poziomie oczekiwanym zarówno przez uczniów i pracodawców.
  3. Przebudowana i zmodernizowana baza lokalowa placówki umożliwi nauczycielom zawodu prowadzenie zajęć wg współcześnie obowiązujących wysokich standardów oraz pomoże w realizacji podstawy programowej.
  4. Zmodernizowana infrastruktura uskuteczni działania promocyjne, mające na celu przyciągnięcie i zachęcenie potencjalnych uczniów do rozpoczęcia edukacji w ZSG
    w Białymstoku.
  5. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia, została rozszerzona oferta edukacyjna Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod kształcenia.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry