• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)

W dniu 28 sierpnia 2019 r. oddano do użytkowania ulice Al. Niepodległości oraz Al. I. J. Paderewskiego tworzące tzw. Trasę Niepodległości - obwodnicę miejską Białegostoku realizowaną w ramach projektu pn. „Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW 669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)”. Tym samym wykonano ostatni element obwodnicy miejskiej prowadzącej zarówno do obwodnicy śródmiejskiej okalającej centrum miasta jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy, Lublina i Bobrownik. Budowa Alei Niepodległości i Alei I.J. Paderewskiego pozwoliła na domknięcie pierścienia od zachodniej strony miasta.

Trasa Niepodległości to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w Białymstoku. W wyniku realizacji projektu powstała 6-kilometrowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, posiadająca 11 dwupoziomowych skrzyżowań i tunele pod torami, 13 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.

Cała trasa została wykonana w wykopie, gdzie zaprojektowano jezdnie główne. Ruch lokalny pomiędzy osiedlami będzie odbywał się górą.

Wykonawca robót budowlano–montażowych

BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu – 30 sierpnia 2016 r.

Data podpisania umowy na roboty budowlano-montażowe – 24 listopada 2016 r.

Data zakończenia realizacji robót budowlano–montażowych – 31 lipca 2019 r.

Wartość Projektu ogółem: 330 978 409,34 PLN

Wydatki kwalifikowane w Projekcie: 304 762 128,98 PLN

dofinansowanie z EFRR : 258 992 913,91 PLN.

 

Ciekawostki w pigułce:

  • W ramach inwestycji przebudowano i wybudowano łącznie ponad 120 km kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej energetycznej i oświetleniowej, co w przybliżeniu stanowi w przybliżeniu odległość między Białymstokiem, a Suwałkami.
  • Droga przebiegająca w wykopie wymagała zastosowania murów oporowych z paneli w ilości niemal 42 tys. m2, co stanowi powierzchnię ok. 5,5 boisk piłkarskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego, a także lepsza integracja dróg wojewódzkich przebiegających przez Białystok z siecią dróg krajowych i TENT. Celem szczegółowym będzie poprawa zewnętrznej dostępności transportowej Białegostoku, odciążenie centrum miasta, poprawa jakości i standardu infrastruktury drogowej, ograniczenie hałasu i wibracji, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, skrócenie czasu przejazdu, poprawa komfortu podróżowania, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejszenie uciążliwości transportu.

Głównymi użytkownikami nowej drogi będą:

  • mieszkańcy Białegostoku oraz mieszkańcy miejscowości przyległych, dojeżdżający do pracy, w celach handlowych lub korzystający z opieki zdrowotnej czy urzędów administracji państwowej zlokalizowanych w Białymstoku,
  • użytkownicy dróg w tym korzystający z ruchu tranzytowego w przejeździe przez miasto,
  • potencjalni oraz obecni inwestorzy oraz ich kontrahenci korzystający z infrastruktury przemysłowej zlokalizowanej na terenie miasta Białegostoku, turyści odwiedzający region.

Projekt zrealizowany został w ramach Osi Priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.2 Infrastruktura drogowa, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Włączenie w Aleję I. J. Paderewskiego - widok na ul. Wiadukt

 

 


Aleja I. J. Paderewskiego - widok w kierunku Osiedla Nowe Miasto

 

 


Rondo nad Aleją I. J. Paderewskiego w ciągu ulicy Świętego Jerzego

 


Aleja I. J. Paderewskiego – widok w kierunku tunelu pod torami

 


 ul. Hetmańska


Rondo nad Aleją Niepodległości w ciągu ul. Hetmańskiej


Aleja Niepodległości - widok w kierunku Osiedla Zielone Wzgórza

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry