• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji

Projekt pn.: „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”

W dniu 26.03.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.02.02-20-0021/20-00 realizacji projektu WND-RPPD.08.02.02.20-0021/20 pn. „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

  • Całkowita wartość projektu - 21 852 196,39 PLN,
  • Całkowite koszty kwalifikowane - 21 838 159,19 PLN,
  • Wartość dofinansowania - 14 991 896,28 PLN.

Planowany okres realizacji projektu EFRR: 26.03.2021 r. – 28.02.2023 r.

Celem Projektu jest podniesienie atrakcyjności, elastyczności oraz jakości kształcenia zawodowego w ZSE, zorientowanej na wyposażenie uczniów w  kompetencje i kwalifikacje oczekiwane na regionalnym rynku pracy oraz stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy dla 8 zawodów poprzez wyposażenie bazy dydaktycznej ZSE oraz jej rozbudowę o Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ZSE w Białymstoku.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w Białymstoku przy AL. 1000-lecia Państwa Polskiego, która ma na celu dostosowanie infrastruktury ZSE do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, systemów bezpieczeństwa oraz potrzeb szkoły niezbędnych do spełnienia wymagań kształcenia uczniów.

W nowobudowanym Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (dalej CKZ) przy ZSE w Białymstoku stworzone zostaną warunki, które pozwolą kształcić uczniów w branży elektryczno-elektronicznej i informatycznej na stanowiskach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy w ośmiu zawodach: elektryk, elektronik, technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W tym celu zaplanowano utworzenie i wyposażenie w nowo wybudowanym budynku 23 pracowni dydaktycznych, sali konferencyjnej oraz doposażenie 6 pracowni komputerowych i 4 sal lekcyjnych teoretycznych przedmiotów zawodowych (elektrycznych i elektronicznych) w budynku głównym ZSE. Zaplanowano zakup wielu nowoczesnych sprzętów, elementów wyposażenia jako uzupełnienie i unowocześnienie pracowni dydaktycznych.

Po zrealizowaniu inwestycji, budowy CKZ, ZSE będzie spełniał wymagania do uzyskania upoważnienia Ośrodka Egzaminowania do przeprowadzania części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje we wszystkich zawodach kształconych w ZSE zgodnie ze zmodernizowanymi podstawami programowymi w zawodach z 2017 r. oraz nowymi podstawami programowymi obowiązującymi od 2019 r. (dla 10 kwalifikacji). ZSE będzie dysponował 44 stanowiskami egzaminacyjnymi dla zawodów technik elektryk, 20 stanowiskami egzaminacyjnymi dla zawodów technik elektronik, 50 stanowiskami egzaminacyjnymi w zawodach technik informatyk i technik teleinformatyk, 10 stanowiskami w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Projekt stanowi element większej inwestycji w ramach projektu zintegrowanego, powiązanej przez wspólny cel, który łączy dwie osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt w obszarze realizacji interwencji EFS ma na celu między innymi poprawę jakości oferty edukacyjnej w zakresie praktycznej nauki zawodu poprzez wdrożenie innowacyjnych programów, metod nauczania oraz dodatkowych staży/praktyk zawodowych, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej w tym nauczycieli zawodu w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK, innowacyjnych form nauczania. Wsparciem objętych zostanie 54 nauczycieli oraz 1500 uczniów.

  • Łączna wartość całkowita projektu zintegrowanego wynosi 41 590 596,39 zł,
  • Wartość dofinansowania 32 175 249,39 zł, w tym:
    • EFRR 14 991 896,39 zł,
    • EFS 17 183 353,00 zł.

 

 

Do góry