• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku

Logotypy Fundusze Europejskie

Dnia 02.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej SP nr 11 i ZST w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

Całkowita wartość projektu: 5 952 842,07 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 918 207,15 PLN

Dofinansowanie: 5 030 476,05 PLN

Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Cel główny został osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Poleskiej 27 i ul. Stołecznej 21 w Białymstoku.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Efektem projektu była zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne. Dzięki termomodernizacji przedmiotowych budynków nastąpiła realizacja celów związanych z poprawą jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego ze źródeł powierzchniowych. W efekcie realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje szereg działań termomodernizacyjnych polegających na:

 1. Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Poleskiej 27 w Białymstoku:
  • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
  • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
  • docieplenie stropodachu szkoły i zaplecza,
  • docieplenie stropodachu sali gimnastycznej,
  • wymiana okien kondygnacji nadziemnych,
  • wymiana okien piwnic
  • zamurowanie zbędnych okien,
  • wymiana instalacji c.w.u.,
  • wymiana instalacji c.o.,
  • modernizacja oświetlenia.
 2. Zespół Szkół Technicznych im. Gen. W. Andersa przy ul. Stołecznej 21 w Białymstoku:
  • docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
  • docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
  • docieplenie stropodachu wentylowanego bloku żywieniowego,
  • docieplenie stropodachu łącznika i sali gimnastycznej,
  • docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego (szkoła),
  • docieplenie stropu nad przejściem do bloku żywieniowego,
  • wymiana okien piwnic (starszych i nowszych),
  • wymiana okien nadziemia (starszych i nowszych),
  • wymiana przeszkleń z luksferów na okna z częściowym zamurowaniem,
  • wymiana drzwi nadziemia (starszych i nowszych),
  • wymiana drzwi zewnętrznych piwnic,
  • wymiana instalacji c.w.u. w łączniku sali gimnastycznej, w harcówce, w łazienkach w piwnicy oraz w pomieszczeniach piwnicy kuchni,
  • wymiana instalacji c.o.,
  • modernizacja oświetlenia.

Okres realizacji: 02.08.2019 r. – 21.07.2022 r.

Do góry