• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71

Dnia 02.08.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej PS nr 7, PS nr 52, PS nr 73, PS nr 42 i PS nr 71” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Beneficjent projektu: Miasto Białystok

Całkowita wartość projektu: 4.455.807,76 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4.385 330,62 PLN

Dofinansowanie: 3.727.530,62 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Białymstoku, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych przy ul. Ciepłej 19A , ul. Bydgoskiej 4, ul. Waszyngtona 16, ul. Dziesięciny 50, ul. Gajowa 66 w Białymstoku.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje szereg działań termomodernizacyjnych w ww. budynkach m.in.:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymianę okien,
 • likwidację zsypów na węgiel i ziemniaki oraz zbędnych otworów okiennych,
 • wymianę drzwi zewnętrznych,
 • modernizację instalacji c.w.u.,
 • modernizację instalacji c.o.
 • modernizację oświetlenia,
 • montaż nawiewników okiennych / wywietrzaków dachowych,
 • wykonanie prac towarzyszących.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu:

 1. Wskaźniki produktu:
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 680 315,55 kWh/rok,
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 392,70 MgCO2,
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 5 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 4 490,68 m2,
 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 37,58 MWh/rok,
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 3 790,64 GJ/rok.

Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków o 70,91% oraz do zmniejszenia CO2 o 69,05%. W wyniku realizacji projektu osiągnięty zostanie poziom oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r., określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Okres rzeczowej realizacji: 02.08.2019 – 28.07.2021

Do góry