• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku

Logotypy Fundusze Europejskie Program Regionalny , Rzeczpospolista Polska, województwo Podlaskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W dniu 25.07.2019 r. została podpisana umowa nr  UDA-RPPD.05.03.01-20-0203/18-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPPD.05.03.01-20-0203/18 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Białówny 11 w Białymstoku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Całkowita wartość projektu: 2 958 676,50 PLN 

Wydatki kwalifikowalne: 1 553 205,41 PLN

Dofinansowanie UE (85%):  698 942,42 PLN

Termin realizacji projektu: III kw. 2019 r. – IV kw. 2020

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Białymstoku przy ul. Białówny 11.

Do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zalicza się:

 1. Prace budowlane obejmujące:
  1. Roboty budowlane – branża budowlana,
  2. Roboty budowlane – branża sanitarna,
  3. Roboty budowlane – instalacja solarna z kolektorami słonecznymi,
  4. Roboty budowlane – branża elektryczna.
 2. Promocja

Celem ogólnym przedmiotowego projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej w Białymstoku przy ul. Białówny 11, a tym samym zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w usługach publicznych. Projekt jest adresowany do mieszkańców Miasta Białystok, przedsiębiorców, turystów i użytkowników budynku (pacjentów, klientów).

W ramach projektu nastąpiła:

 • Poprawa efektywności wykorzystywania energii przed odbiorców końcowych energii, co przyczyni się również do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz do zmniejszenia emisji CO² i innych gazów cieplarnianych, a tym samym zapobiegać będzie niekorzystnym zmianom klimatycznym;
 • Poprawa efektywności wykorzystywania energii przez placówki publiczne, co umożliwi wykorzystanie potencjalnych oszczędności w sposób ekonomicznie efektywny;
 • Zwiększenie wskaźnika renowacji budynków instytucji publicznych, jako zasobów stanowiących sektor o najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii, określonego w Dyrektywie 2012/27/WE;
 • Podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarzadzania energią;
 • Ograniczenie ubóstwa energetycznego dzięki zracjonalizowaniu wydatków przeznaczonych na zakup energii i ogrzewanie budynków;
 • Poprawa wizerunku polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej, jako podmiotu o wyższym wskaźniku efektywności energetycznej.

Biuro Funduszy Europejskich

ul. Słonimska 1, pok. 902
15-950 Białystok
tel.: 85 869 6222
fax: 85 869 6976
b.fe@um.bialystok.pl

Do góry