• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
dgk@um.bialystok.pl

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

Prezydent Miasta Białegostoku przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2024 roku.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580) oraz postanowienia uchwały nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych. W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje społeczne działające na obszarze gminy Białystok, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz podmioty wskazane w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiada Departament Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kamiennej 17.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i adresu, oraz imienia, nazwiska i kontaktu do osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, zgłaszającej udział w konsultacjach.

Uwagi do projektu należy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby Departamentu Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, w godz. poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek-piątek 7:30 – 15:30 lub  przesłać na adres: Urząd Miejski Departament Gospodarki Komunalnej, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: dgk@um.bialystok.pl.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego tj. do dnia 05.02.2024 r. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Formularz konsultacyjny

rozmiar: 32 KB DOC pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

rozmiar: 522.09 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych (do odczytu)

rozmiar: 35.5 KB DOC pobierz

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami

rozmiar: 2.51 MB PDF pobierz

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami (do odczytu)

rozmiar: 20.19 KB DOCX pobierz
Do góry