• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków na stypendia artystyczne na 2024 rok

Dodana: 25.09.2023 14:41

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, że uchwałą Nr LXXIII/1008/23 Rady Miasta Białystok z dnia 31 lipca 2023 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Wg nich nie ma podziału na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom, została też określona wysokość stypendium jednakowa dla wszystkich stypendystów.

Zgodnie z nową uchwałą do 31 października 2023 r. osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych, możliwych do zrealizowania w 2024 r.

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobom pełnoletnim, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Mogą być przyznane osobom mieszkającym lub działającym na terenie Białegostoku lub też realizującym przedsięwzięcie dotyczące Białegostoku. Projekt stypendialny powinien być zrealizowany na terenie miasta Białegostoku lub dotyczyć miasta Białegostoku lub być z nim związany. Wysokość stypendium wynosi 15 000 zł brutto.


Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane Wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
2) wskazanie dziedziny, w której składany jest wniosek;
3) szczegółowy opis projektu stypendialnego, w tym planowany termin jego realizacji, miejsce oraz rezultaty;
4) informację o dotychczasowej pracy i osiągnięciach (w tym: wykształcenie, zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w projektach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;
5) pisemną zgodę na realizację projektu od właściciela miejsca, w którym planowana jest jego publiczna prezentacja, jeśli projekt stypendialny to zakłada;
6) oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku:
1) dokumentację dotychczasowej działalności, prezentującą dorobek twórczy (portfolio);
2) rekomendacje dotyczące składanego projektu od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie kultury lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisane przez rekomendującego.

Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i zakres powinny być przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki  materialne, uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce Kultura.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie „stypendia artystyczne”) należy w terminie do dnia 31 października 2023 r.

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data wpływu do Urzędu);
  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku – w punkcie Informacja.

UWAGA! Wniosek w wersji edytowalnej należy przesłać na adres: kultura@um.bialystok.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Ogłoszenie o naborze wniosków

rozmiar: 761.19 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków (do odczytu)

rozmiar: 38 KB DOC pobierz

Pomocniczy wzór wniosku

rozmiar: 42 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych

rozmiar: 31.5 KB DOC pobierz
Do góry