• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków na prace przy zabytkach

Dodana: 03.01.2024 12:04

Kategorie: Kultura

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały nr XXV/393/16 Rady Miasta Białystok z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta Białystok. Wnioski można składać do 31 stycznia 2024 r.

W budżecie Miasta Białystok na rok 2024 przeznaczono na ten cel kwotę 179.683 złote.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem w roku 2024 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych lub ruchomych powinny złożyć wnioski do 31 stycznia 2024 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Formularz wniosku można pobrać tutaj, a szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Białymstoku, pod nr tel. 85 869 6366.

Warunkiem przyznania dotacji jest terminowe złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników, tj.: 

 1. decyzją o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
 2. projektem budowlanym (dotyczy prac przy zabytku nieruchomym) lub programem prac konserwatorskich (dotyczy prac przy zabytku ruchomym);
 3. całkowitym kosztorysem prac:
  - dla prac lub robót budowlanych: kosztorys szczegółowy sporządzony przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i podpisany przez wnioskodawcę,
  - dla prac konserwatorskich i restauratorskich: kosztorys zawierający cenę netto i brutto, sporządzony przez uprawnionego wykonawcę prac (dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki) i podpisany przez wnioskodawcę;
 4. pozwoleniem właściwego konserwatora zabytków na wykonanie prac, które mają być przedmiotem dotacji (bądź zaleceniami konserwatorskimi, określającymi zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac);
 5. pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów Prawo budowlane;
 6. dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do zabytku (do wyboru: wypis z księgi wieczystej/ wypis z rejestru gruntów/ akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego);
 7. dokumentem potwierdzającym sposób reprezentacji wnioskodawcy (dotyczy osób prawnych), pełnomocnictwem, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela;
 8. zgodą właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego zabytku na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem (dotyczy wyłącznie współwłaścicieli, dzierżawców lub jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony jest trwały zarząd);
 9. uchwałami współwłaścicieli zabytku nieruchomego w sprawie: powołania zarządu, wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac oraz upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku (dotyczy wyłącznie wspólnot mieszkaniowych);
 10. fotograficzną dokumentacją stanu zachowania zabytku.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 75% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Nakłady konieczne obejmują:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do  rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Ocena merytoryczna wniosków dokonywana jest w skali od 0 do 100 punktów w oparciu o następujące kryteria:

 1. czas powstania zabytku – do 10 punktów,
 2. autentyczność zabytku i jego wpływ na tożsamość kulturową miasta (wartość artystyczna, historyczna i naukowa zabytku w skali miasta) – do 20 punktów,
 3. dostępność zabytku – do 5 punktów,
 4. konieczność prowadzenia prac wynikająca ze stanu zachowania zabytku – do 20 punktów,
 5. stosowanie rozwiązań i materiałów zgodnych ze sztuką konserwatorską – do 20 punktów,
 6. rzetelność i spójność przedłożonego kosztorysu z dokumentacją techniczną – do 10 punktów,
 7. udział środków z budżetu miasta w realizacji zadania – do 10 punktów,
 8. rzetelność i terminowość rozliczeń dotacji udzielonych w poprzednich latach – do 5 punktów.

 

Do góry