• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Stypendia dla twórców

Do 31 października trwa przyjmowanie wniosków o stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami. Od tego naboru nie obowiązuje podział na stypendia dla młodych i profesjonalnych twórców. Określono także jednakową wysokość wsparcia finansowego dla wszystkich stypendystów – 15 tys. zł.

Uchwałą Rady Miasta Białystok z 31 lipca 2023 r. ustanowiono nowe zasady przyznawania stypendiów artystycznych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Według nich nie ma podziału na stypendia skierowane do młodych i do profesjonalnych twórców, została też określona jednakowa wysokość stypendium dla wszystkich stypendystów.

Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez prezydenta Białegostoku osobom pełnoletnim, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Mogą być przyznane osobom mieszkającym lub działającym na terenie naszego miasta lub też realizującym przedsięwzięcie dotyczące Białegostoku. Projekt stypendialny powinien być zrealizowany na terenie Białegostoku lub dotyczyć miasta, albo być z nim związany. Wysokość stypendium wynosi 15 tys. zł (brutto).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy,
  • wskazanie dziedziny, w której składany jest wniosek,
  • szczegółowy opis projektu stypendialnego,
  • informację o dotychczasowej pracy i osiągnięciach przedstawioną chronologicznie,
  • pisemną zgodę na realizację projektu od właściciela miejsca, w którym planowana jest jego publiczna prezentacja, jeśli projekt ją zakłada,
  • oświadczenie wnioskodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wnioskodawca może dołączyć do wniosku dokumentację dotychczasowej działalności, prezentującą dorobek twórczy (portfolio) oraz rekomendacje. Tematyka i zakres powinny być przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, że przedsięwzięcie powinno być zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia 2024 r. Projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) nie podlegają sprzedaży.

Wnioski stypendialne należy przesłać do 31 października za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Dokument w wersji edytowalnej trzeba także przesłać na adres: kultura@um.bialystok.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się w zakładce „Kultura”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Do góry