• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wyniki konsultacji zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Projekt uchwały został umieszczony na portalu miejskim oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych.

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiadał Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Legionowej 7.
Opinie do przedmiotowego projektu uchwały można było składać w formie pisemnej za pomocą ankiety konsultacyjnej oraz dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, przekazać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: edukacja@um.bialystok.pl.

Konsultacje odbyły się w terminie od 24 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w załączeniu.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

rozmiar: 446,54 KB PDF pobierz

Informacja o wyniku konsultacji spolecznych (do odczytu)

rozmiar: 32,5 KB DOC pobierz
Do góry