• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Twórcy Profesjonalni - nabór wniosków

Dodana: 28.09.2022 09:30

Kategorie: Kultura

Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przypomina, że do 31 października 2022 r. osoby profesjonalnie zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać się o przyznanie stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Białegostoku, możliwych do zrealizowania w 2023 r.

Stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie miasta Białegostoku, które wykażą się znaczącym dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail);
 • program stypendium i harmonogram pracy obejmujący: zakres i plan zamierzeń twórczych w okresie pobierania stypendium, planowaną datę jego rozpoczęcia i zakończenia, miejsce realizacji stypendium, przewidywane rezultaty realizowanego stypendium;
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium;
 • informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach (zrealizowane projekty, nagrody, wyróżnienia, udział w konkursach, wystawach, prezentacjach, publikacje itp.) przedstawioną chronologicznie;
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium;
 • informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które kandydat ubiega się z innych źródeł.

Uwaga! Wniosek należy sporządzić przy zachowaniu należytej staranności. Tematyka i zakres powinny być przemyślane i czytelnie przedstawione. Planując zakres i harmonogram programu stypendium należy uwzględnić, iż projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Składane we wszystkich dziedzinach projekty powinny charakteryzować się potencjałem jakości artystycznej (oryginalnością koncepcji i nowatorstwem), brakiem znamion komercyjności i możliwością publicznej (tradycyjnej lub wirtualnej) prezentacji ich efektów. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne, monodramy, dzieła plastyczne) lub inne wyniki  materialne, uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, poświadczoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem;
 • dokumentację dotychczasowego dorobku twórczego, np. publikacje, katalogi wystaw, fotografie, filmy, płyty, recenzje, kopie najważniejszych dyplomów;
 • wniosek w formacie *.doc na nośniku elektronicznym.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Miasta.

Wnioski (z dopiskiem na kopercie „stypendia-twórcy profesjonalni”) należy w terminie do dnia 31 października 2022 r.:

 • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (liczy się data stempla pocztowego);
 • złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, na parterze budynku – w punkcie Informacja.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 879 7356.

Informacja o naborze wniosków na 2023 r. - Twórcy Profesjonalni

rozmiar: 705,87 KB PDF pobierz

Informacja o naborze wniosków na 2023 r. - Twórcy Profesjonalni (do odczytu)

rozmiar: 35 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do odczytu)

rozmiar: 14,19 KB DOCX pobierz
Do góry