• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku w rejonie ulic Oskara Sosnowskiego i Kard. Stefana Wyszyńskiego

Dodana: 04.05.2022 13:25

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku w rejonie ulic Oskara Sosnowskiego i Kard. Stefana Wyszyńskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr XXXVII/534/21 z dnia 29 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Przydworcowe w Białymstoku w rejonie ulic Oskara Sosnowskiego i Kard. Stefana Wyszyńskiego, obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Oskara Sosnowskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz działkami nr ewid. gr.: 2307, 437/7, 452 i 453 – z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną.

W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 13 maja 2022 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 211 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6668 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną (adres: dua@um.bialystok.pl), ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Dodatkowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

Dodatkowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry