• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok w 2024 roku

Dodana: 05.03.2024 13:42

Kategorie: Turystyka Promocja

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2024 roku, w okresie od 1 maja do 31 października.

Przedmiotem konkursu jest promocja walorów turystycznych Miasta Białystok poprzez:

  • organizację imprez i wydarzeń turystycznych na terenie Miasta Białystok np. festiwale, pikniki;
  • kreowanie i rozwój produktów turystycznych Białegostoku np. wytyczanie nowych szlaków kulturowych lub promocja już istniejących;
  • organizacja przedsięwzięć promujących atrakcje turystyczne Białegostoku (np. spoty promocyjne, spacery tematyczne, wycieczki po mieście, gry miejskie, wydawanie bezpłatnych publikacji i wydawnictw turystycznych, promocyjnych lub informacyjnych - mapy, ulotki, questy i inne).

 Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac, następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty wraz z oświadczeniami (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 29 marca 2024 r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”, za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  2. operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 2 oferty. Na niniejszy konkurs przeznaczono 150 000 zł.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

Zarządzenie Nr 202_24

rozmiar: 3.87 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 202_24 (do odczytu)

rozmiar: 39.87 KB DOCX pobierz
Do góry