• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Otwarty konkurs ofert planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r.

Dodana: 15.04.2024 13:39

Kategorie: Kultura

Zarządzeniem Nr 370/24 z 15 kwietnia 2024 r. Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 r., planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  • wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  • realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego miasta;
  • wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  • wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  • wspieranie działań utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych;
  • realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę. Udział wkładu własnego finansowego o w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 4%. Suma kosztów administracyjnych (obsługa księgowa, obsługa prawna, koordynacja, koszty materiałów biurowych) bezpośrednio związanych z realizacją zadania, nie może przekroczyć 20% sumy wszystkich kosztów jego realizacji. Na niniejszy konkurs przeznaczono 401 500 zł.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac, następnie wydrukować potwierdzenie złożenia oferty wraz z oświadczeniami (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku, najpóźniej w terminie do dnia 10 maja 2024 r. do godz. 15.30, za pośrednictwem:

  • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok;
  • operatora pocztowego, na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

Zarządzenie nr 370_24

rozmiar: 322.6 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 370_24 (do odczytu)

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 370_24

rozmiar: 3.89 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia nr 370_24 (do odczytu)

rozmiar: 111.5 KB DOC pobierz
Do góry