• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza oznaczonej numerem 442 w obr. 10 - Mickiewicza

Dodana: 14.06.2022 10:55

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
 • Położenie: Białystok, ulica Adama Mickiewicza.
 • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 442 o powierzchni 0,0251 ha, w obrębie 10 – Mickiewicza, arkusz 4, użytek B.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 170 000,00 zł.
 • Termin przetargu: 30 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 1230, sala
  numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 17 000,00 zł do dnia 23 sierpnia 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt nieforemnego wieloboku, zbliżony do trójkąta. Nie spełnia ona warunków wymaganych dla samodzielnej działki budowlanej – z uwagi na wielkość i parametry geometryczne. Znajduje się w strefie pośredniej miasta Białegostoku, w obrębie 10 – Mickiewicza, przy ulicy Adama Mickiewicza, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przez teren działki nr 442 przebiegają elementy infrastruktury gazowej, zaś w granicy nieruchomości są zakorkowane przewody: wodociągowy i kanalizacji sanitarnej. W pobliżu przebiegają przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej oraz gazowy. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania których przedmiotowa nieruchomość może być zbyta.
 • Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą nr BI1B/00044224/4.
 • Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Jagiellońskiej), zatwierdzonym uchwałą nr XXV/378/16 Rady Miasta Białystok z dnia 26 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 31 października 2016 r. poz. 4020), zmienionym uchwałą nr XI/146/19 Rady Miasta Białystok z dnia 20 maja 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2961 z dnia 29 maja 2019 r.). Zgodnie z zapisami ww. planu położona jest ona na obszarze oznaczonym symbolem 16MN(U) – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. W świetle ustaleń planu na przedmiotowym terenie w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się: zabudowę usługową lokalizowaną wzdłuż ulic, w pasie ograniczonym nieprzekraczalną linią zabudowy usługowej, zgodnie z rysunkiem planu; budowę budynków usługowych na nieruchomościach
  z istniejącą zabudową usługową i mieszkaniowo-usługową. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.

 Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie BIP.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 442 w obr. 10 (skan)

rozmiar: 1,91 MB PDF pobierz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 442 w obr. 10 (do odczytu)

rozmiar: 82,5 KB DOC pobierz
Do góry