• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 444/2 w obrębie 1 – Bacieczki

Dodana: 24.01.2024 10:50

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
  • Położenie: Białystok, obręb 1 – Bacieczki.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka numer 444/2 o powierzchni 0,1179 ha, w obrębie 1 – Bacieczki, arkusz 20, użytek i klasa bonitacyjna – RIVa – grunty orne.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 1 100 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 27 marca 2024 r. (środa), godz. 10:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 110 000,00 zł do dnia 20 marca 2024 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona numerem 444/2 nie jest zabudowana, posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Ze względu na parametry techniczne (wąska, niesamodzielna) nie spełnia warunków wymaganych dla działki budowlanej. W obszarze, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość dominuje zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna oraz w części tereny wolne, niezabudowane. Przedmiotowa działka położona jest przy ulicy Stanisława Mikołajczyka, która jest ulicą lokalną o małym natężeniu ruchu. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania których przedmiotowa nieruchomość może być zbyta.
    W pobliżu przebiegają następujące przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej oraz gazowy.
  • Nieruchomość oznaczona jako działka nr 444/2 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białymstoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H. Kołłątaja) zatwierdzony Uchwałą nr LXI/751/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 259 poz. 2572 z 31.10.2006 r. ze zm.). Zgodnie z zapisami ww. planu miejscowego działka nr 444/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 6MW,U – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. Uchwały.

Więcej informacji o przetargu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry