• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 84/8 w obrębie 17 – Bojary

Dodana: 31.01.2024 11:10

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
  • Położenie: Białystok, obręb 17 – Bojary.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 84/8 o powierzchni 0,1165 ha, użytek Bi, arkusz 2.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 3 150 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 10 kwietnia 2024 r. (środa), godz. 10:00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 320 000,00 zł do dnia 3 kwietnia 2024 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość nie jest zabudowana, posiada kształt zbliżony do wydłużonego trapezu prostokątnego. Jej obszar jest stosunkowo płaski, porośnięty pojedynczym zakrzaczeniem i zadrzewieniem. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Białegostoku w obrębie 17 – Bojary, w rejonie ul. Poleskiej. Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi będzie zapewniony poprzez odpłatną służebność przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Białystok, położoną w rejonie ul. Poleskiej oznaczoną jako działka nr 84/7 o pow. 0,0163 ha w obr. 17, pasem gruntu o powierzchni 163 m², która zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony w dacie sprzedaży nieruchomości. Warunki ustanowienia opisanej wyżej służebności zostały określone w zarządzeniu Nr 1121/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 listopada 2023 r., zaś jej przebieg przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia. Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) w przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego dla potrzeb nowej inwestycji niedrogowej – budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem. Na działce nr 84/8 znajdują się elementy infrastruktury ciepłowniczej i kanalizacji sanitarnej, mogące ograniczać sposób zagospodarowania terenu. W pobliżu przebiegają przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, gazowy oraz ciepłowniczy.
  • Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku w rejonie ulic Towarowej i Wąskiej, zatwierdzony uchwałą Nr LXI/854/22 Rady Miasta Białystok z dnia 24 października 2022 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4640 z dnia 26 października 2022 r.). Zgodnie z zapisami ww. planu położona jest ona na obszarze oznaczonym symbolem 2U,MW – przeznaczonym pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Zgodnie z zapisami powyższego planu miejscowego obsługa komunikacyjna przewidziana jest od otaczających dróg publicznych. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP.

Do góry