• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerem 159/2 w obrębie 8 – Bema

Dodana: 29.01.2024 11:04

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
  • Położenie: Białystok, obr. 8.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 159/2 o powierzchni 0,0521 ha w obrębie 8 - Bema, arkusz 1, użytek – Bp.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 920 000,00 zł.   
  • Termin przetargu: 12 kwietnia 2024 r. (piątek), godz. 10.00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 92 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2024 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren niezabudowany, niezagospodarowany, nieutwardzony, porośnięty trawą niską, pojedynczymi drzewami, krzakami których usunięcie może wymagać uzyskania stosownego zezwolenia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Posiada kształt regularny – prostokąt o korzystnych proporcjach boków ze względu na posiadane cechy fizyczne umożliwiające racjonalne zagospodarowanie terenu i usytuowanie obiektów kubaturowych. Teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Na terenie działki znajdują się elementy sieci elektroenergetycznej oraz nieczynnej sieci wodociągowej. W pobliżu przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i c.o. Działka od strony południowej przylega bezpośrednio do drogi publicznej - od strony ul. Gen J. Bema o nawierzchni asfaltowej. Z uwagi na możliwość utrudnionego sposobu obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości od strony ul. Gen. J. Bema m.in. ze względu na usytuowane przejście dla pieszych, obowiązującą organizację ruchu oraz umiejscowienie pobliskich zjazdów i wlotów dróg, obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej ul. Gen. J. Bema będzie zapewniona poprzez odpłatną służebność przejścia i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Białystok, położoną w przy ul. Gen. J. Bema oznaczoną jako działka nr 159/1 o pow. 0,0296 ha w obr. 8, pasem gruntu o powierzchni 296 m2, która zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony w dacie sprzedaży nieruchomości. Warunki ustanowienia opisanej wyżej służebności zostały określone w Zarządzeniu Nr 1119/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 listopada 2023 r., zaś jej przebieg przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia. Przystosowanie nieruchomości obciążonej do celów komunikacyjnych i jej utrzymywanie w stanie umożliwiającym wykonywanie służebności przejścia i przejazdu obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej bez prawa dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych nakładów i utraconych korzyści. Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) w przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego do potrzeb nowej inwestycji niedrogowej - budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem.
  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Na terenie, na którym położona jest ww. nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku w rejonie ulic Gen. Józefa Bema i Wiejskiej – etap I, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/525/21 Rady Miasta Białystok z dnia 22 lutego 2021 r. Działka nr 159/2 w ww. planie położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5MW,U i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Zgodnie z zapisami planu miejscowego obsługę komunikacyjną ustala się od otaczających dróg publicznych i wewnętrznych. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w ww. planie miejscowym.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry