• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerami 782/1, 782/2, 780/2, 781/4 i 785/1 w obr. 11 - Śródmieście

Dodana: 20.09.2022 11:50

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

 • Rodzaj nieruchomości: zabudowana budynkiem ujętym w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 • Położenie: Białystok, ulica Młynowa 23.
 • Oznaczenie geodezyjne: działki numer: 782/1 o pow. 0,0138 ha (użytek B), 782/2 o pow. 0,0419 ha (użytek B) przy ul. Młynowej 23 oraz 780/2 o pow. 0,0551 ha (użytek Bp), 781/4 o pow. 0,0318 ha (użytek Bp), 785/1 o pow. 0,0093 ha (użytek Bp), o łącznej pow. 0,1519 ha, w obrębie 11 – Śródmieście, arkusz 17.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 4 500 000,00 zł, w tym cena:
  - działek niezabudowanych oznaczonych numerami 780/2, 781/4, 785/1 – 2 503 134,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące sto trzydzieści cztery złote), kwota stanowi 55,6252 % ceny wywoławczej,
  - cena działek zabudowanych oznaczonych numerami 782/1 i 782/2 wraz z budynkiem – 1 996 866,00 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych) - kwota stanowi 44,3748 % ceny wywoławczej).
 • Termin przetargu: 23 listopada 2022 r. (środa), godz. 10:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 450 000,00 zł do dnia 17 listopada 2022 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości: nieruchomość posiada kształt nieforemnego wieloboku, dość zwartego, dogodnego do zagospodarowania, teren płaski, z pojedynczym zakrzaczeniem i zadrzewieniem nie przedstawiającym walorów użytkowych. Położona jest w strefie śródmiejskiej miasta w zachodniej części obrębu 11 – Śródmieście w obszarze osiedla „Przydworcowe”. Na działkach nr 782/1 i 782/2 posadowiony jest wzdłuż granicy od strony północnej z ul. Młynową trzykondygnacyjny budynek mieszkalny o konstrukcji murowanej oznaczony nr ewid. 1736 o pow. zabudowy 226 m². Bryła budynku wybudowana na rzucie prostokąta. Budynek aktualnie nie jest użytkowany, w złym stanie technicznym. Budynek posiada kartę ewidencyjną zabytku architektury i budownictwa włączoną do wojewódzkiej ewidencji zabytków nr ewid. WUOZ 3615 oraz kartę adresową włączoną do gminnej ewidencji zabytków m. Białegostoku. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Dojazd utwardzony. Na nieruchomości znajdują się elementy infrastruktury elektroenergetycznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. W pobliżu przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., telekomunikacyjna.
  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Młynowej (działka nr: 855 - nr drogi - P2216B) przez działkę nr 780/5 – użytek dr - drogi), stanowiącą własność Miasta Białystok. Przebudowa lub budowa zjazdu wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi. W przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego dla potrzeb nowej inwestycji przebudowa i budowa drogi leżeć będzie po stronie nabywcy. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem.
  Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum i Przydworcowe w Białymstoku (rejon ulic Młynowej i Cieszyńskiej) – etap I zatwierdzony Uchwałą Nr XXVI/417/16 Rady Miasta Białegostoku z dnia 24 października 2016 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4259). Działki nr 785/1, 781/4, 780/2, 782/1 i 782/2 położone są na obszarze o symbolu 4.1 U,MW i przeznaczone pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści wyżej wymienionej uchwały.

  Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 782/1, 782/2, 780/2, 781/4, 785/1 w obr. 11 (do odczytu)

rozmiar: 20,85 KB DOCX pobierz

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr 782/1, 782/2, 780/2, 781/4, 785/1 w obr. 11 (skan)

rozmiar: 2,06 MB PDF pobierz
Do góry