• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerami 1585/7, 1590/19, 1590/56, 1590/36 i 1590/57 w obrębie 11 – Śródmieście

Dodana: 31.01.2024 11:12

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych:

 • Rodzaj nieruchomości: zabudowana
 • Położenie: Białystok, obręb 11 – Śródmieście.
 • Oznaczenie geodezyjne: działki o numerach 1585/7  (użytek Bi)  o pow. 0,0178 ha, 1590/19  (użytek Bi) o pow. 0,1050 ha,  1590/56  (użytek  B)  o pow. 0,0001 ha, 1590/36 o pow. 0,0003 ha (użytek  B) i 1590/57 (użytek B) o pow. 0,0067 ha, o łącznej powierzchni 0,1299 ha w obrębie 11 – Śródmieście, arkusz 8.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 5 000 000,00 zł (netto), na którą składa się cena:
 • działek niezabudowanych oznaczonych numerami 1585/7, 1590/36 i 1590/57 – 663 130,00 zł  (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści  złotych zero groszy)  - kwota stanowi  13,2626 %  ceny wywoławczej,
 • cena działek zabudowanych oznaczonych numerami  1590/19 i 1590/56  wraz z budynkiem – 4 336 870,00 zł   (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych zero groszy) - kwota stanowi 86,7374 % ceny wywoławczej. 
 • Termin przetargu: 4 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 11:00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
 • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, 500 000,00 zł do dnia 29 marca 2024 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
 • Opis nieruchomości: Na działkach nr 1590/19 i 1590/56 posadowiony jest dwukondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji murowanej oznaczony nr ewid. 705 o pow. zabudowy 429 m². Budynek aktualnie nie jest użytkowany. Położona jest w strefie śródmiejskiej miasta w obrębie 11 – Śródmieście, w obszarze osiedla „Centrum”. Nieruchomość posiadają kształt nieforemnego wieloboku, dość zwartego, dogodnego do zagospodarowania. Teren nieruchomości jest płaski. Część obszaru nieruchomości jest utwardzona. Na nieruchomości znajdują się elementy następującej infrastruktury: ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, które mogą ograniczać możliwość zagospodarowania nieruchomości. Istnienie i korzystanie z niektórych elementów powyższej infrastruktury tj. ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, nie zostało uregulowane ustanowieniem służebności. Nieruchomość położona jest na obszarze części miasta Białegostoku, wpisanej do rejestru zabytków województwa podlaskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.09.1977 roku, nr rejestru A-286. Ochronie konserwatorskiej podlega układ urbanistyczny miasta. Na przedmiotowej nieruchomości mogą być zlokalizowane stanowiska archeologiczne. W przypadku odkrycia, podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym odpowiednie wojewódzkie służby konserwatorskie lub Prezydenta Miasta Białegostoku. Posadowienie ogrodzenia przebiegającego wzdłuż działek 1590/21, 1590/35, 1590/5 i 1590/34 nie pokrywa się z przebiegiem granicy nieruchomości i znajduje się na jej terenie. Fragment budynku ozn. nr ewid. 705 znajduje się na dz. nr 1590/65 o pow. 0,0001 ha, stanowiącej własność osoby trzeciej. Na działce 1590/19 w niewielkiej części posadowiony jest budynek transportu i łączności ozn. nr ewid. 703  wzniesiony na działce 1590/64. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej - ul. Wisławy Szymborskiej - dojazd utwardzony. Przebudowa lub budowa zjazdu wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi. W przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego dla potrzeb nowej inwestycji przebudowa i budowa drogi leżeć będzie po stronie nabywcy. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego konserwatora zabytków.
 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Lipowej i L. Waryńskiego) zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/540/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 3089 z dnia 29 lipca 2013 r. ze zm.). Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 1585/7, 1590/19, 1590/56, 1590/36, 1590/57 położone są na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.5U,MW, który przeznacza się pod zabudowę usługową centrotwórczą oraz usługową z zakresu zamieszkania zbiorowego (hotel), szkolnictwa wyższego i mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala się obsługę komunikacyjną terenu od ul. Grochowej (3KD-Z), dróg 7KD-L, 11KD-D oraz 21KDW. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, wyznaczonym uchwałą Nr LXXIV/1019/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Białegostoku (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 22 września 2023 r. poz. 4868).

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry