• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej numerami: 1343/5 i 1363 w obrębie 16 – Wygoda

Dodana: 29.01.2024 12:19

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
  • Położenie: Białystok, obr. 16 Wygoda.
  • Oznaczenie geodezyjne: działki numer: 1343/5 o pow. 0,1247 ha i 1363 o pow. 0,0537 ha o łącznej pow. 0,1784 ha w obrębie 16 - Wygoda, arkusz 2, użytek – B.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 950 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek), godz. 11.00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 95 000,00 zł do dnia 8 kwietnia 2024 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Działki stanowią teren niezabudowany, porośnięty pojedynczym zadrzewieniem i zakrzaczeniem, które nie podnoszą walorów użytkowych nieruchomości. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu działki może wymagać uzyskania stosownego zezwolenia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Działki nr 1363 i 1343/5 sąsiadują ze sobą, tworząc jeden obszar o kształcie nieforemnego wieloboku. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kątowej, nieco w głębi od ulicy Wasilkowskiej. Granice zewnętrzne nieruchomości są ogrodzone. Ogrodzenie jest stare, w złym stanie technicznym. Dojazd – utwardzony, ulicą Kątową – ulica wąska, jednokierunkowa. Na terenie działki nr 1363 w obr. 16 znajdują się elementy sieci kanalizacyjnej. Na działce 1343/5 w obr. 16 w niewielkiej części posadowiony jest budynek niemieszkalny o nr ew. 2919 oraz budynek transportu i łączności o nr ew. 2920 wzniesione na działce nr 1338 w obr. 16. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Kątowej (działka nr 1365, użytek „dr” – drogi, numer drogi: -G100151B). Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga zezwolenia zarządcy drogi. W pobliżu przebiegają następujące przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacyjny, gazowy, telekomunikacyjny.
  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Na terenie, na którym położona jest ww. nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wschodniej i ul. K. Wielkiego) zatwierdzonego uchwałą nr XLI/632/17 Rady Miasta Białystok z dnia 25 września 2017 r. Działki nr 1363 i 1343/5 w ww. planie położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną (teren o symbolu 2.5MN,U). Szczegółowe ustalenia planistyczne dotyczące przedmiotowego terenu zawarte są w treści ww. uchwały.
  • Służebność: Nabywca nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 – Wygoda numerami 1343/5 o pow. 0,1247 ha i 1363 o pow. 0,0537 ha: -ustanowi na czas nieoznaczony nieodpłatną służebność przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1343/2 o pow. 0,1006 ha w obr. 16 na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1343/5 o pow. 0,1247 ha i 1363 o pow. 0,0537 ha w obr. 16 pasem gruntu o szerokości 5 m i powierzchni 223 m2,- ustanowi na czas nieoznaczony nieodpłatną służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1343/2 o pow. 0,1006 ha w obr. 16 na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1343/5 o pow. 0,1247 ha i 1363 o pow. 0,0537 ha w obr. 16 polegającą na: prawie umieszczenia i istnienia wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m. in. wodociągowych, gazowych, elektrycznych, cieplnych,  telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej i opadowej i innych w obszarze pasa gruntu o szerokości 5 m i powierzchni 223 m2,prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej, w tym do swobodnego całodobowego dostępu, w zakresie niezbędnym do dokonywania eksploatacji, modernizacji, konserwacji, wymiany w istniejącym przebiegu lub naprawy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w tiret pierwsze (w tym wykonywania wszelkich robót ziemnych), wraz z prawem wejścia i wjazdu, na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników i wykonawców każdoczesnego właściciela działki nr 1343/2 w obr. 16 oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi każdoczesny właściciel działki nr 1343/2 w obr. 16 posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, powstrzymywaniu się na wydzielonym pasie gruntu objętym służebnością gruntową od działań, które uniemożliwiałyby dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w tiret pierwsze, w tym zakaz wznoszenia budynków i sadzenia drzew. Koszt ustanowienia służebności, a także koszty sądowe z tym związane ponosi nabywca.

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry