• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1646/3 w obr. 16 - Wygoda

Dodana: 22.11.2022 09:05

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana.
  • Położenie: Białystok, obręb 16 – Wygoda.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 1646/3 o powierzchni 0,0781 ha, użytek Bp, arkusz 11.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 380 000,00 zł.
  • Termin przetargu: 17 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 11:00, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 38 000,00 zł do dnia 10 stycznia 2023 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt czworoboku zbliżony do prostokąta, jej obszar jest płaski. Znajduje się na niej zadrzewienie. Położona jest w strefie pośredniej miasta Białegostoku, w obrębie 16 Wygoda, w sąsiedztwie znajdują się tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Kapralskiej (działka nr 1557/2, użytek „dr” – drogi, numer drogi: -G100146B) przez działkę nr 1646/2, stanowiącą własność Gminy Białystok oraz działkę nr 1641, stanowiącą własność Skarbu Państwa, posiadające użytek „dr” – drogi oraz będące w gospodarowaniu Zarządu Dróg Miejskich. Budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Na obszarze działki nr 1646/3 zlokalizowane są elementy infrastruktury wodociągowej. Z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej nieruchomości nie ma możliwości lokalizacji indywidualnych zbiorników na ścieki. W ulicy Kapralskiej przebiegają następujące przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, gazowy i telekomunikacyjny. Możliwość oraz warunki przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej należy uzgodnić z właściwymi gestorami.
  • Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wygoda w Białymstoku (rejon ul. Wasilkowskiej i Traugutta), zatwierdzony uchwałą nr IX/72/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 marca 2011 r. Zgodnie z ustaleniami ww. planu położona jest ona na obszarze oznaczonym symbolem 6MN – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną. Na terenie tym ustala się jako przeznaczenie uzupełniające zabudowę usługową (np. sklep, gabinet lekarski, biuro) o powierzchni użytkowej do 60 m², lokalizowaną w kubaturze budynków mieszkalnych. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się podstawowy odbiornik ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do innych systemów kanalizacji sanitarnej, spełniających warunki w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określone w przepisach odrębnych. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.

Więcej informacji o przetargu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Informacja o odwołaniu przetargu (do odczytu)

rozmiar: 12,47 KB DOCX pobierz

Informacja o odwołaniu przetargu (skan)

rozmiar: 249,04 KB PDF pobierz
Do góry