• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodana: 20.12.2023 13:35

Kategorie: Kultura

bialystok.jpgbialystok.jpg

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

           W związku z § 4 uchwały nr LXXVI/1060/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Białystok, wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Wstępną Promesą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasto Białystok ogłasza nabór wniosku o dotację z budżetu Miasta Białystok z dofinansowaniem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Zgodnie z ww. uchwałą Miasto Białystok w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może udzielić dotacji w wysokości 100% wartości nakładów koniecznych, określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona na zadanie pn. Kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach, na które Miasto Białystok otrzymało Wstępną Promesę nr Edycja2RPOZ/2023/4837/PolskiLad z dnia 4 października 2023 r.

 3. Zasady składania wniosku o udzielenie dotacji:
 • wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu (pokój 1205), w terminie do 02.01.2024 r. do godz. 1500;
 • wniosek należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 • do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia, określone w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2 uchwały nr LXXVI/1060/23 Rady Miasta Białystok z dnia 27 listopada 2023 r.;
 • wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania właściciela/-i zabytku i zaciągania w jego/ich imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony);
 • wniosek może dotyczyć tylko zadania, na które Miasto Białystok otrzymało Wstępną Promesę dofinansowania z Programu.
 1. Informacja o przyjęciu wniosku i udzieleniu dotacji w trybie uchwały Rady Miasta Białystok zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 2. Warunki realizacji zadania:
 • udzielenie dotacji umożliwi Wnioskodawcy rozpoczęcie postępowania zakupowego na realizację zadania, które powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Miasto Białystok Wstępnej Promesy, tj. najpóźniej do 3 października 2024 r.;
 • po rozstrzygnięciu postępowania zakupowego, określającego wartość ostateczną zadania i harmonogram jego realizacji, Miasto Białystok wystąpi o Promesę;
 • Wnioskodawca może rozpocząć realizację zadania po podpisaniu z Miastem Białystok umowy o udzielenie dotacji, zawartej na podstawie Promesy pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem Białystok;
 • umowa o udzielenie dotacji będzie regulowała szczegółowe terminy i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Referat Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, tel. 85 869 6366.

Ogłoszenie o naborze

rozmiar: 768.91 KB PDF pobierz

Ogłoszenie o naborze (do odczytu)

rozmiar: 43.63 KB DOCX pobierz

Wzór wniosku RPOZ

rozmiar: 57.5 KB DOC pobierz
Do góry