• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1204/7 w obr. 6 - Starosielce Płd.

Dodana: 23.05.2023 09:25

Kategorie: Nieruchomości

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

  • Rodzaj nieruchomości: niezabudowana
  • Położenie: Białystok, obr. 6 – Starosielce Płd.
  • Oznaczenie geodezyjne: działka o numerze 1204/7 o powierzchni 0,0374ha, w obrębie 6 – Starosielce Płd, arkusz 5, użytki: RIVa i RV.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 260 000,00 złotych.
  • Termin przetargu: 28 czerwca 2023 roku (środa), godzina 1030, sala numer 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1.
  • Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 26 000,00 złotych do dnia 21 czerwca 2023 roku. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
  • Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, posiada kształt zbliżony do lekko wydłużonego trapezu prostokątnego. Ze względu na parametry geometryczne i brak dostępu do drogi publicznej samodzielnie nie spełnia warunków wymaganych dla działki budowlanej. Dostęp do drogi publicznej powinien zostać zapewniony przez nieruchomości przyległe na poprawę warunków zagospodarowania których przedmiotowa nieruchomość może być zbyta. W sąsiedztwie przebiegają następujące przewody: elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej, gazowy oraz telekomunikacyjny.
  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość oznaczona jako działka nr 1204/7 w obr. 6 położona jest na obszarze miasta Białegostoku, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon Al. Niepodległości i Wrocławskiej) zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z 19.06.2008 r. zmienionym uchwałą nr LX/793/10 Rady Miejskiej Białegostoku z 25 października 2010 r.Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomość nr 1204/7 położona jest na obszarze oznaczonym 4.4 MW,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią. Szczegółowe ustalenia planistyczne zawarte są w treści ww. uchwały.

 

Więcej informacji znajduje się w załączniku oraz na stronie BIP

Do góry