• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Gospodarki Komunalnej

ul. Kamienna 17
15-021 Białystok
tel.: 85 869 6400
dgk@um.bialystok.pl

Obowiązkowe kontrole właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Białystok

Dodana: 02.01.2024 13:14

Prezydent Miasta Białegostoku informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.)  zobowiązany jest do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Białystok, w zakresie:

  • posiadania aktualnych umów korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej,
  • zgodności postanowień ww. umów z wymaganiami określonymi w regulaminie na terenie Gminy Białystok,
  • posiadania dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok oraz 
w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 10 maja
2021 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906), zgodnie z którym selektywnie zbiera się:

  1. papier (pojemnik/worek niebieski oznaczony napisem „Papier”),
  2. szkło (worek/pojemnik zielony oznaczony napisem „Szkło”),
  3. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe (pojemnik/worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”),
  4. bioodpady (pojemnik brązowy oznaczony napisem „BIO”),  
  5. pozostałe po segregacji odpady oddawane są jako „pozostałości po segregowaniu” w pojemniku czarnego koloru oznaczonego napisem „zmieszane odpady komunalne”.

Uwaga! Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości niezamieszkałej, chyba, że umowa najmu pomiędzy właścicielem nieruchomości niezamieszkałej, a wynajmującym stanowi inaczej.

Brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą może skutkować dla kontrolowanego wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 6 ust. 7 przedmiotowej ustawy.

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok - uchwała Nr XVIII/287/2019 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

Informacja o kontrolach (do odczytu)

rozmiar: 16.32 KB DOCX pobierz

Informacja o kontrolach (skan)

rozmiar: 118.13 KB PDF pobierz
Do góry