• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków do Nagrody Przewodniczącego Rady dla Nauczycieli - Animatorów Kultury

Dodana: 29.04.2024 13:18

Kategorie: Kultura

Nabór wniosków do Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla  Nauczycieli - Animatorów Kultury - za działalność kulturalną prowadzoną  w jednostkach oświatowych

 

Przedmiot ogłoszenia konkursowego

  1. Przedmiotem ogłoszenia konkursowego jest nabór wniosków o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury - za działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.  
  2. Nagroda dla Nauczycieli przyznawana jest corocznie nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta.
  3. Nagroda dla Nauczycieli przyznawana jest w dwóch kategoriach:
  • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych;
  • nauczyciele szkół ponadpodstawowych i artystycznych.
  1. Nagroda dla Nauczycieli może być przyznana za całokształt działalności kulturalnej lub za konkretne osiągnięcie kulturalne w danym roku szkolnym w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Białegostoku.
  2. Nagroda dla Nauczycieli może być przyznana jako indywidualna lub zbiorowa.
  3. Każdy spośród nagrodzonych może otrzymać tylko jeden raz Nagrodę dla Nauczycieli za całokształt działalności lub za to samo osiągnięcie.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Nauczycielom – Animatorom Kultury”) należy kierować na adres: Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Termin składania wniosków: do 31 maja 2024 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Warunki udziału w ogłaszanym konkursie

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją w wyznaczonym terminie.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

1) stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
2) jednostki oświatowe, instytucje kultury;
3) redakcje środków masowego przekazu;
4) inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
5) organy administracji publicznej;
6) mieszkańcy miasta Białegostoku.  

Wniosek o przyznanie Nagrody dla Nauczycieli powinien zawierać:

1)  dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
2) informacje dotyczące kandydata do Nagrody dla Nauczycieli: imię/imiona i nazwisko, miejsce zatrudnienia/nazwa szkoły, adres, specjalność nauczyciela - nauczany przedmiot, telefon kontaktowy oraz adres e-mail kandydata;
3) informacje o osiągnięciu zrealizowanym w danym roku szkolnym, za które Nagroda dla Nauczycieli ma być przyznana lub opis całokształtu dotychczasowej działalności;
4) wskazanie, do której kategorii jest zgłaszany kandydat;
5) uzasadnienie wniosku zawierające opis działań na rzecz kultury Miasta Białegostoku lub jego osiągnięć i ich znaczenia dla kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia. 
Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia (tj. skany zaświadczeń, dyplomów, zestawienia nagród, publikacji, artykułów) należy wyłącznie przesłać na adres: kultura@um.bialystok.pl.
6) oświadczenia wnioskodawcy i kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacja o naborze wniosków 2023_2024

rozmiar: 1.01 MB PDF pobierz

Informacja o naborze wniosków 2023_2024 (do odczytu)

rozmiar: 54.5 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Przewodniczącego Rady

rozmiar: 53 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy i kandydata

rozmiar: 34.5 KB DOC pobierz

Uchwała Nagroda Przewodniczącego III_39_18

rozmiar: 211.68 KB PDF pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14.31 KB DOCX pobierz
Do góry