• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2023 rok

Dodana: 13.11.2023 13:52

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2023 rok. Nagroda Artystyczna przyznawana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr;
 • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście;
 • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
 • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

Termin składania wniosków: do 2 stycznia 2024 roku. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletnego wniosku wraz z dokumentacją w wyznaczonym terminie.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej;
 • stowarzyszenia twórcze i kulturalne;
 • jednostki oświatowe, instytucje kultury;
 • redakcje środków masowego przekazu;
 • inne podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • organy administracji publicznej;
 • mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • informacje dotyczące kandydata do Nagrody Artystycznej: imię/imiona i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail;
 • informacje o osiągnięciu zrealizowanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody Artystycznej, za które ma być przyznana lub opis całokształtu dotychczasowej działalności;
 • wskazanie, do której kategorii jest zgłaszany kandydat;
 • uzasadnienie wniosku zawierające opis działań na rzecz kultury Miasta Białegostoku lub jego osiągnięć i ich znaczenia dla kultury Miasta Białegostoku wraz z dokumentacją;
 • oświadczenia wnioskodawcy i kandydata w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zgłaszania publikacji do wniosku należy załączyć jeden egzemplarz, który nie podlega zwrotowi.

 

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2023

rozmiar: 1,03 MB PDF pobierz

Nabór wniosków do Nagrody Artystycznej za 2023 (do odczytu)

rozmiar: 59,5 KB DOC pobierz

Wniosek o przyznanie Nagrody Artystycznej

rozmiar: 55 KB DOC pobierz

Oświadczenie wnioskodawcy i kandydata

rozmiar: 34 KB DOC pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

rozmiar: 14,29 KB DOCX pobierz

Uchwała ws. ustanowienia Nagrody Artystycznej III_37_18

rozmiar: 215,43 KB PDF pobierz
Do góry