• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konkurs z zakresu edukacji i wychowania 2024

Dodana: 08.02.2024 15:08

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem Nr 119/24 z dnia 07 lutego 2024 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji i wychowania w 2024 roku.

Celem zadania jest organizacja zajęć w formie warsztatów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz pracowników oświaty białostockich jednostek oświatowych w zakresie:

 1. kształtowania postaw prospołecznych, respektowania przyjętych zasad i norm społecznych, rozwijania umiejętności współpracy w grupie;
 2. edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży, mającej na celu kształtowanie nawyków prozdrowotnych, dbałości o prawidłowe odżywianie, prowadzenie zdrowego trybu życia;
 3. rozwijania samodzielności, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości u dzieci i młodzieży;
 4. działań edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych, mających na celu poznawanie zagrożeń współczesnego świata oraz wzmacnianie pożądanych zachowań reagowania na zagrożenia występujące w środowisku szkolnym;
 5. organizacji pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;
 6. wspomagania funkcji wychowawczo - opiekuńczej szkoły;
 7. rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
 8. podnoszenia świadomości proekologicznej młodzieży i pracowników oświaty;
 9. otwartości i tolerancji - edukacji antydyskryminacyjnej;
 10. rozwijania idei szkolnych budżetów partycypacyjnych.

O dotację mogą ubiegać się oferenci prowadzący działalność statutową w zakresie edukacji i wychowania lub na rzecz osób niepełnosprawnych, w przypadku oferty zajęć edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

Kwota przeznaczona na realizację zadania to 380.000 zł.

Termin realizacji zadania: od 1 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Oferty konkursowe można składać do 29 lutego 2024 r. do godz. 15.30 za pośrednictwem platformy Witkac.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z platformy Witkac.pl, wraz z wymaganymi dokumentami w wersji papierowej, należy złożyć do:

 • Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, pok. 17, lub
 • Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Departament Edukacji – otwarty konkurs ofert w zakresie edukacji i wychowania”.

Zarządzenie Nr 119/24 ogłoszenie konkursu (skan)

rozmiar: 4.6 MB PDF pobierz

Zarządzenie Nr 119/24 ogłoszenie konkursu (do odczytu)

rozmiar: 48.05 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia (skan)

rozmiar: 264.33 KB PDF pobierz

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia (do odczytu)

rozmiar: 15.34 KB DOCX pobierz

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia (skan)

rozmiar: 312.55 KB PDF pobierz

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia (do odczytu)

rozmiar: 20.64 KB DOCX pobierz
Do góry