• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Drugi nabór zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodana: 04.08.2023 09:48

Kategorie: Kultura Zabytki

Logo Miasta BiałystokLogo Polski Ład

Ogłoszenie o drugim naborze zgłoszeń do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z Ogłoszeniem nr 3/2023 o drugim naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Miasto Białystok ogłasza II nabór zgłoszeń do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Do ogłoszonego naboru nie ma zastosowania tryb przyznawania dotacji celowych określony w uchwale nr XXV/393/16 Rady Miasta Białystok z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto Białystok może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Miasto dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Miasto Białystok, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakłada się, że spośród 10 możliwych do złożenia przez Miasto Białystok wniosków, o których mowa w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków jeden wniosek będzie dotyczył udzielenia dotacji, a dziewięć – inwestycji Miasta.

 1. W przypadku otrzymania przez Miasto Białystok dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.
 1. Dotacja będzie mogła być przyznana właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, posiadającym tytuł do zabytku.
 1. Zasady składania zgłoszeń do dofinansowania:
 • zgłoszenie do dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1 w Kancelarii Ogólnej – na parterze budynku, w terminie do dnia 9.08.2023 r. do godz. 15.00;
 • zgłoszenia do dofinansowania należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do  niniejszego ogłoszenia;
 • wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.
 • zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Miasto Białystok wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców;
 • o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
 • zgłoszenie do dofinansowania powinno być wypełnione czytelnym pismem lub na komputerze;
 • zgłoszenie do dofinansowania musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).
 1. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:
 • Wyboru wniosków dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały zgłoszenia dotyczące zabytków ogólnodostępnych.
 • Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 • Złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 • Miasto Białystok może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach Programu (po podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały o udzieleniu dotacji).
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 • udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Miasto Białystok promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;
 • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem Białystok.
 1. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 1. Prezydent Miasta Białegostoku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 1. Postanowienia końcowe:
 • dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Referat Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu, tel. 85 869 6366;
 • wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 9 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach II naboru zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 W ogłoszonym przez Miasto Białystok II naborze zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wpłynęły trzy zgłoszenia:

 1. Pani Henryki Zdzitowieckiej na hydroizolację i naprawę fundamentów i podwalin oraz remont dachu z wymianą pokrycia dachowego drewnianego domu przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-617). Przewidywany okres realizacji: 18 miesięcy; wartość robót: 750.000 PLN; wnioskowana dotacja: 735.000 PLN; wkład własny: 15.000 PLN (2%); dokumentacja projektowa: TAK (fundamenty), NIE (dach – w przygotowaniu).
 2. Pani Magdaleny Bogusławy Nowosielskiej na kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach przy ul. St. Staszica 10 w Białymstoku (wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-361). Przewidywany okres realizacji: 36 miesięcy; wartość robót: 1.015.825,76 PLN; wnioskowana dotacja: 995.509,24 PLN; wkład własny: 20.316,52 PLN (2%); dokumentacja projektowa: TAK.
 3. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na remont dachu i elewacji zespołu budynków Instytutu Panien Szlacheckich przy ul. A. Mickiewicza 2a w Białymstoku (włączonych do gminnej ewidencji zabytków pod poz. 273 i 274). Przewidywany okres realizacji: 18 miesięcy; wartość robót: 3.500.000 PLN; wnioskowana dotacja: 3.430.000 PLN; wkład własny: 70.000 PLN (2%); dokumentacja projektowa: NIE.

Miasto Białystok, w wyznaczonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów terminie (https://www.gov.pl/web/premier/nabor-wnioskow-edycja-2), złożyło jeden wniosek o dofinansowanie na udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Pani Magdaleny Bogusławy Nowosielskiej na kompleksowe prace ratunkowe mające na celu usunięcie zagrożenia, utrwalenie substancji i stabilizacji konstrukcji zabytkowego domu z 1906 roku na Bojarach przy ul. St. Staszica 10 w Białymstoku.

Pod uwagę wzięto nie tylko wskazaną w ogłoszeniu dostępność zabytku, ale też jego stan zachowania, lokalizację, kompleksowość zaplanowanych robót budowlanych oraz posiadanie przez właściciela stosownej do zakresu robót dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Ogłoszenie o naborze - 2 edycja

rozmiar: 1,13 MB PDF pobierz

Ogłoszenie o naborze - 2 edycja (do odczytu)

rozmiar: 43,98 KB DOCX pobierz

Załącznik - wzór zgłoszenia - 2 edycja

rozmiar: 17,9 KB DOCX pobierz

Informacja o wynikach naboru i zgłoszonych wnioskach

rozmiar: 569,96 KB PDF pobierz

Informacja o wynikach naboru i zgłoszonych wnioskach (do odczytu)

rozmiar: 41,74 KB DOCX pobierz
Do góry