Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Strategia rozwoju Białegostoku uchwalona

Dodana: 30.12.2021 11:35

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku została uchwalona przez Radę Miasta Białystok. Określa potencjały oraz kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych dziesięciu latach. W proces przygotowania dokumentu – oprócz białostoczan – byli zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jego jednostek organizacyjnych, a także eksperci.

Strategia rozwoju miasta powstała po to, abyśmy mogli wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jaki powinien być Białystok? Misją do 2030 roku jest stworzenie „miasta z przyszłością”, bazującego na silnej gospodarce, opartego na idei zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, z czystą i przyjazną przestrzenią publiczną, oferującego atrakcyjne miejsca pracy, rozwijającego się w sposób harmonijny dzięki współdziałaniu wszystkich mieszkańców i partnerskiej współpracy z otoczeniem.

Działania będą skupiały się na sześciu obszarach tematycznych, dla których określono wizje rozwoju. Są to: rozwój gospodarczy, kapitał ludzki i społeczny, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne, smart city i powiązania funkcjonalne. Misja i wizja Białegostoku oparte są na trzech celach strategicznych (wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, świadomy wzrost gospodarczy, zielony i zeroemisyjny Białystok) i dwóch horyzontalnych (wysoka jakość rozwiązań przestrzennych i technicznych w harmonii ze środowiskiem, wykorzystanie narzędzi i rozwiązań smart city do tworzenia miasta dobrego do życia). Szczegóły są dostępne w zatwierdzonym dokumencie.

Strategia rozwoju Białegostoku została opracowana w modelu partycypacyjno-administracyjno-eksperckim. W proces przygotowania dokumentu byli zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych oraz eksperci z danych obszarów tematycznych powołani przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W prace nad strategią włączyli się także mieszkańcy i przedstawiciele różnych środowisk działających na rzecz rozwoju miasta poprzez udział w konsultacjach społecznych i warsztatach.

Więcej informacji można także znaleźć na stronie poświęconej białostockiej strategii.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Wykres informacyjny

Do góry