• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w rejonie ulic Gospodarskiej i Kujawskiej

Dodana: 27.01.2023 10:55

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Gospodarskiej i Kujawskiej

Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr LXIII/896/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku w rejonie ulic Gospodarskiej i Kujawskiej, obejmującego działki nr ewid. gr. 1076/13, 1076/14, 1075/6, 1075/7, 1075/8 oraz fragmenty działek nr ewid. gr. 1075/1, 1075/3 - z przewidywanym przeznaczeniem pod zabudowę usługową i mieszkaniową. W ramach opracowania sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Wnioski do ww. projektu planu i prognozy można wnosić w terminie do 17 lutego 2023 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok),
  • ustnej do protokołu (w siedzibie Urzędu przy ul. dr I. Białówny 11, pok. 217 – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 85 869 6684 lub 85 869 6603, 85 869 6608),
  • drogą elektroniczną - dua@um.bialystok.pl, ewentualnie przy pomocy formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko, albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Białegostoku w trakcie sporządzania projektu planu.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do góry